Cele Związku

Naszym głównym celem jest propagowanie ochrony interesów podmiotów skupiających swoją działalność na projektowaniu, usługach inżynieryjnych oraz usługach powiązanych z usługami Inżynierów i Projektantów.

ZOPI zostało powołane jako odzew na coraz częstsze wyrazy niezadowolenia wobec nierównej pozycji kontraktowej Projektantów i Inżynierów w toku realizacji procesów inwestycyjnych.

ZOPI czuwa nad prawidłowością tworzonych warunków realizacji kontraktów obejmujących projektowanie, usługi inżynieryjne oraz konsultingowe, wykorzystując środki przewidziane prawem m.in. dla wzruszenia niekorzystnych oraz niezgodnych z przepisami zapisów dokumentacji przetargowej na świadczenie ww. usług.

ZOPI działa aktywnie na rzecz dokonywania zmian w prawie, w celu jak najpełniejszego dostosowania prawodawstwa do oczekiwań Projektantów i Inżynierów, z uwzględnieniem realiów rynkowych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. ZOPI stanowi platformę wymiany doświadczeń, poglądów oraz oczekiwań branży projektowej i inżynieryjnej, której synergiczny z zasady charakter ma wspomagać realizację celów Związku.

ZOPI realizuje także cele edukacyjne takie jak np. wsparcie doradcze i organizacyjne dla członków Związku w zakresie rozwiązywania problemów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych związanych z podejmowaniem przez nich działalności gospodarczej, jak również aktywizujące poprzez propagowanie wśród osób w trudnej sytuacji życiowej rozwoju kompetencji własnych w kierunku wykonywania zawodów pomocniczych względem zawodu Projektanta lub Inżyniera.