Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”, jest Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie (00-728), przy ulicy Bobrowieckiej nr 8, zarejestrowaną w rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000830976, posiadający nr NIP 5213891528, nr REGON 385645891– dalej jako „Administrator” lub zamiennie „ZOPI”.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ZOPI w celu przesyłania Państwu newsletterów dla branży budowlanej o tematyce zmian prawnych oraz działań ZOPI, w tym o zmianach obowiązującego stanu prawnego, bieżących zagadnieniach prawnych, praktyce orzeczniczej oraz o sytuacji gospodarczej i o aktualnych wydarzeniach gospodarczych, a także w celu zamieszczenia Państwa danych w bazie danych osób zapisanych do otrzymywania newslettera, segregowania tychże danych, dokonywania wewnętrznych klasyfikacji danych oraz ich archiwizowania.
 3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania wyłącznie takich kategorii danych, które zostały przez Państwa dobrowolnie podane w formularzu kontaktowym lub które zostały przez Państwa dobrowolnie podane w późniejszym kontakcie z ZOPI, związanym z otrzymywaniem newsletterów.
 4. Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne, aby otrzymywać od ZOPI newslettery.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci realizacji zadań w zakresie pogłębiania świadomości prawnej oraz przesyłania aktualnych informacji prawnych osobom zainteresowanym (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO).
 7. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane odbiorcom lub stronom trzecim, gdy okaże się to niezbędne w zakresie realizacji powyższych celów, a także spełnienia ciążących na ZOPI obowiązków prawnych. Będą to w szczególności, pracownicy lub współpracownicy ZOPI, podmioty zewnętrzne wspierające oraz świadczące usługi związane z bieżącą działalnością ZOPI, w szczególności dostawcy usług informatycznych oraz teleinformatycznych, operatorzy systemów informatycznych, firmy logistyczne, audytorskie oraz doradcze. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa, przy czym wyłącznie na wezwanie właściwych i upoważnionych organów państwowych.
 8. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Państwa danych osobowych w imieniu Administratora.
 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia realizacji celów, dla których są przetwarzane lub do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
 11. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Przysługuje Państwu prawo:
 13. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 14. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 15. przenoszenia danych;
 16. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 17. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 18. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z Administratorem, przesyłając zapytania z dopiskiem „Dane osobowe”:
 19. listownie na adres: Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa; lub
 20. mailowo na adres: biuro@zopi.org