Członkowie

Antea Polska S.A. to część międzynarodowej Grupy Antea i jeden z liderów rynku inżynieryjnego i konsultingowego w Polsce. Firma działa od 1992 roku nieustannie poszerzając zakres świadczonych usług. Kompleksowa, dopasowana do indywidualnych potrzeb klientów oferta obejmuje wszystkie fazy realizacji inwestycji i skierowana jest zarówno do podmiotów z sektora publicznego, jak i prywatnego działających w obszarze energetyki, gazu, szeroko rozumianej infrastruktury oraz ochrony przed zmianami klimatu. W ramach wymienionych sektorów Antea oferuje profesjonalne usługi obejmujące m.in. Due Diligence, koncepcje, studia wykonalności, projektowanie, doradztwo techniczne oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego.

Antea Polska S.A. to niezawodny partner operatorów elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, developerów oraz przyszłych właścicieli farm wiatrowych i fotowoltaicznych, operatorów gazociągów, a także urzędów morskich, zarządów portów czy spółek zarządzających gospodarką wodną.

Arcadis jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu projektowania, doradztwa i inżynierii dla budownictwa, infrastruktury, środowiska i wody.

Arcadis, jako jedna z największych firm doradczo-inżynierskich na świecie (28 tys. specjalistów obecnych w ponad 40 krajach na świecie) dąży do rozwoju infrastruktury oraz budownictwa w myśl zrównoważonego rozwoju, kładąc szczególny nacisk na potrzeby społeczne mieszkańców miast przy równoczesnym uwzględnieniu środowiska naturalnego. Zespół w Polsce liczy ok. 270 osób oraz posiada biura w 7 lokalizacjach: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź, Rzeszów, Radom.

Ayesa Polska Sp. z o.o. jest firmą, która specjalizuje się w zakresie doradztwa w sektorze inżynierii lądowej, przemysłowej, infrastruktury wodnej, kolejowej, miejskich środków transportu, lotnisk, energii odnawialnych i architektury. Działania firmy są przede wszystkim w obszarze usług związanych z projektowaniem oraz nadzorem budowlanym. Zatrudnia najwyższej klasy specjalistów, którzy działają także na rynkach międzynarodowych.

B-Act Sp. z o.o. jest inżynierską firmą konsultingową z polskim kapitałem, założoną w 1994 roku, posiadającą ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu, doradztwie i nadzorze przy realizacji inwestycji budowlanych w Polsce, Rumunii, na Ukrainie i w krajach bałtyckich.

Doradza przy realizacji inwestycji z zakresu budownictwa kubaturowego (w tym użyteczności publicznej), drogowego, przemysłowego, gospodarki wodno-ściekowej oraz budownictwa linii kolejowych. Tworzy doświadczony zespół ekspertów i specjalistów: inżynierów, ekonomistów, prawników, aby klienci mogli korzystać z szerokiego spektrum kapitału intelektualnego na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Ekocentrum - Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o. jest firmą konsultingową specjalizującą się od roku 1992 w zarządzaniu inwestycjami, w tym: w doradztwie, projektowaniu, zarządzaniu finansami oraz nadzorze w trakcie realizacji wielobranżowych projektów. Działalność firmy obejmuje sektory: ochrony środowiska, transportu (kolejowego, drogowego), budownictwa kubaturowego, energetyki i ochrony przeciwpowodziowej zarówno na rynku zamówień publicznych jak i dla klientów prywatnych. Aktywność na dynamicznym rynku usług konsultingowych dla inwestycji infrastrukturalnych pozwoliła na wypracowywanie nowoczesnych i efektywnych ekonomicznie metod zarządzania inwestycjami, które obecnie są wykorzystywane w celu maksymalizacji efektów działań we wszystkich realizowanych projektach. Misją firmy jest profesjonalna obsługa procesów inwestycyjnych we wszystkich ich fazach nastawiona na pomoc klientowi w przezwyciężaniu przeszkód formalnych i technicznych.

Geodeta, FG Sp. z o.o. Sp. k. jest spółką należąca do grupy GEODETA. Firma oprócz pełnego zakresu usług geodezyjnych  świadczy usługi w zakresie konsultanta, fotogrametrii, skaningu w branżach: infrastruktura komunikacyjna, energetyczna, gospodarka wodna, budownictwo przemysłowe i kubaturowe.

Grupy GEODETA działa w Polsce od 1996 roku. W swoim portfolio ma wiele zrealizowanych projektów i obiektów  na terenie całego kraju.

GEOPRZEM Sp. z o.o. Sp. k. Firma założona została w 1992 r. przez Geodetów, którzy z pasją i zaangażowaniem budowali pozycję firmy na rynku usług geodezyjnych. Praca oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku do współpracowników i Kontrahentów pozwoliła zbudować solidne fundamenty, na których opiera się działalność firmy.

Oferuje szeroki wachlarz usług geodezyjnych na każdym etapie procesu budowlanego rozpoczynając od opracowań geodezyjnych dla celów projektowych po kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji drogowych, kolejowych oraz przemysłu kubaturowego. Realizuje obsługę geodezyjną inwestycji na terenie całego kraju bazując na doświadczeniu wykwalifikowanej kadry geodetów inżynierów, przy zastosowaniu wysokiej jakości sprzętu, jak również najnowszych technologii, które przyczyniają się do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dąży do bycia najlepszym partnerem w zakresie szeroko rozumianej geodezji, zapewniając rozwój pracowników oraz efektywne wykorzystanie zasobów.

Hoogells Oleksiewicz Sp. k. to zespół doradców prawnych, których kluczowy obszar działalności obejmuje doradztwo na rzecz podmiotów z sektora infrastrukturalnego i budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru projektowania i nadzoru nad realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Hoogells doradza przy realizacji kluczowych inwestycji kolejowych i drogowych, a w swoim portfolio posiada projekty realizowane dla największych firm w Polsce.

IVIA S.A. to firma projektowa specjalizująca się w zakresie infrastruktury: drogowej, mostowej, kolejowej oraz innych pokrewnych dziedzin. Działa również w sektorze wody i środowiska oraz energetyki. Obecnie kończy projekt najdłuższego pozamiejskiego tunelu drogowego w ciągu drogi ekspresowej S3 i stara się dzięki współpracy w międzynarodowym zespole rozwijać doświadczenie w zakresie projektowania tuneli komunikacyjnych.

Większość umów realizuje w formule „projektuj i buduj” współpracując z generalnymi wykonawcami. Zapewnia duże doświadczenie projektantów w optymalizacji robót budowlanych, pozwalających na minimalizację kosztów inwestycji. Opracowuje również studia wykonalności, STEŚ oraz koncepcje projektowe. Dzięki środkom pomocowym z UE, wdraża oprogramowanie BIM, dzięki któremu może zaoferować klientom nowe możliwości synergii i współdziałania. Obecnie zatrudnia 140 osób w 5 biurach w Polsce.

MGGP S.A. to firma, która godnie i skutecznie rozwija oraz promuje polską myśl inżynieryjną, również poza granicami Polski. MGGP powstała w 1998 roku, posiada 100% polskiego kapitału i jest największą ze spółek Grupy MGGP.

MGGP zapewnia szeroki zakres usług w zakresie doradztwa, projektowania, konsultacji, zarządzania i nadzorowania inwestycjami, geoinformacji i rozwiązań geoprzestrzennych. Z powodzeniem realizuje je we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki, tj.: infrastruktura i transport, budownictwo, energetyka, ochrona środowiska, hydrologia, rolnictwo.
Usługi w zakresie infrastruktury to najistotniejszy segment działalności MGGP. Spółka zrealizowała i realizuje nadal inwestycje w zakresie budowy i modernizacji sieci drogowych, kolejowych i gazowych, niejednokrotnie o kluczowym znaczeniu dla rozwoju polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Multiconsult Polska Sp. z o.o. to multidyscyplinarna firma świadcząca usługi projektowe, nadzorowe oraz doradcze w zakresie projektów technicznych i ochrony środowiska, działająca w branżach: transport i infrastruktura, budownictwo oraz przemysł, w tym sektor ropy naftowej i gazu. Filozofia firmy to utrzymanie najwyższej jakości realizowanych usług, z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów etycznych, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz utrzymaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownia Geologiczno-Inżynierska Sp. z o.o. Sp. k. działa na polskim rynku od 1997 roku i od tego czasu stale rozwija swoją ofertę, realizując kompleksowe usługi geologiczne i geotechniczne na terenie całego kraju. Nasze zaangażowanie i pasja sprawiły, że dziś jest to jedna z największych tego typu firm w Polsce. Możemy pochwalić się pracą przy największych projektach infrastrukturalnych w Polsce, tj. autostrady, drogi szybkiego ruchu, projekty kolejowe, czy energetyczne.

Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k. Firma została założona w 1995 roku jako samodzielna działalność gospodarcza pod nazwą Pracownia Projektowa Promost Consulting. W 2010 roku działalność została przekształcona w Promost Consulting T. Siwowski Sp. J. Jednocześnie w 2003 roku została założona firma Promost Consulting Sp. z o. o. dla realizacji dużych zadań projektowych w systemie "zaprojektuj i zbuduj" oraz zarządzania dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Obie spółki działają równolegle, uzupełniając się zakresami prowadzonych działalności. W grudniu 2016 roku Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna została przekształcona w spółkę Promost Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Grupa Promost Consulting zapewnia swoim klientom profesjonalizm w zakresie oferowanych usług projektowych, konsultingowych oraz zarządzania projektami poprzez ciągły proces doskonalenia świadczonych usług pod względem jakości, terminowości oraz optymalizacji kosztów.

Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. jako spółka należąca do grupy Schüßler-Plan. Jest wiodącym w branży, zarządzanym przez właścicieli, biurem projektowym. Daje zatrudnienie ponad 900 inżynierom pracującym w 20 biurach w Niemczech i w Polsce. Firma działa od 60 lat. Chętnie skupia się na nowoczesnych projektach infrastrukturalnych, a także na projektach konstrukcji nośnych, zarówno w zakresie projektowania obiektów kubaturowych, jak i inżynierskich. Na liście najlepszych projektów znajdują się najbardziej spektakularne mosty i budynki, niezliczone kilometry linii kolejowych i dróg wszystkich kategorii łącznie z tunelami oraz największe dworce i najnowocześniejsze lotniska. Spektrum usług dopełniają projekty remontów i napraw wszelkich istniejących obiektów, zagadnienia geotechniczne, a także badania i rozwój.

Klientom oferuje, oprócz pełnej gamy typowych usług projektanta, także nadzór i zarządzanie projektami – od koncepcji wstępnej aż po ukończenie prac budowlanych i oddanie obiektu do użytku. Często przyjmuje rolę głównego projektanta i zaufanego przedstawiciela inwestora.

Cechą wyróżniającą Schüßler-Plan jest ogromny know-how i kultura przedsiębiorstwa w połączeniu z kreatywnością projektów i elastycznością ich wykonania. Zawsze ma plan. Jest nim po prostu świetny projekt.

TORPROJEKT Sp. z o.o. to biuro projektowe obecne na rynku polskim od 2009 r., świadczące usługi projektowe z dziedziny budownictwa kolejowego i technologii przewozów kolejowych działając głównie przy realizacji dużych projektów w systemie Projektuj i Buduj współpracując z największymi na rynku polskim Generalnymi Wykonawcami robót budowlanych. Jako jednostka projektowa w dużej grupie kapitałowej wspiera również grupę doświadczeniem personelu w pozyskiwaniu kontraktów zagranicznych na rynkach na Litwie, Bułgarii, Ukrainie czy Danii.

Biuro obecnie zaangażowane jest w jeden z większych w Polsce projektów kolejowych tj. Przebudowy Linii Średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia. Jest też Generalnym Projektantem realizowanej obecnie przebudowy stacji Warszawa Zachodnia. Biuro opracowuje również studia wykonalności, koncepcje programowo-przestrzenne, inwentaryzacje przedprojektowe, projekty budowlane, projekty wykonawcze, projekty powykonawcze, dokumentację przetargową, kosztorysy. Zapewnia duże doświadczenie projektantów w optymalizacji robót budowlanych, pozwalających na minimalizację kosztów inwestycji.

TPF Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu TPF S.A. z siedzibą w Brukseli. Oprócz pełnego zakresu usług architektonicznych i inżynieryjnych od badań strukturalnych do specjalnych obiektów budowlanych i dróg, spółka zajmuje się również nadzorem i koordynacją prac oraz przygotowaniem wszystkich dokumentów związanych z przetargiem i wymaganymi pozwoleniami na budowę. Doświadczenie projektowe spółki obejmuje: biura i parki biznesowe, programy mieszkaniowe, centra handlowe i supermarkety, centra dystrybucji, fabryki, obiekty użyteczności publicznej, obiekty sportowe oraz budowle infrastrukturalne takie jak drogi kołowe, drogi szynowe oraz powiązane z nimi obiekty mostowe. TPF Sp. z o. o. świadczy również usługi doradcze w zakresie projektów infrastrukturalnych finansowanych przez UE, EBI, EBOR w zakresie dróg, mostów, kolei i ochrony środowiska. Świadczenie tych usług obejmuje: koordynację i zarządzanie projektem, zarządzanie inwestycjami, pomoc techniczną, nadzór inwestorski, usługi zarządzania projektami infrastrukturalnymi zgodnie z procedurami FIDIC.

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. od ponad 65 lat jest wiodącą na polskim rynku firmą projektowo - konsultingową świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego w następujących branżach: drogi i mosty, koleje i tramwaje, obiekty kubaturowe, energetyka i teletechnika, ochrona środowiska i zieleń, wod.-kan. i gaz, geotechnika i hydrotechnika. Zapewnia kompleksową obsługę inwestycji począwszy od etapu planowania, poprzez projektowanie aż do realizacji inwestycji (nadzór inwestorski). W centrali w Gdańsku oraz biurze w Warszawie zatrudnia obecnie ponad 210 osób.

Voessing Polska Sp. z o.o. to firma, która od 2009 roku z powodzeniem realizuje krajowe i międzynarodowe kontrakty infrastrukturalne. Dzięki posiadaniu trzech lokalizacji i zatrudnianiu ponad 70 etatowych pracowników jest w stanie obsługiwać zlecenia na terenie całego kraju. Specjalizuje się w inżynierii drogowej, kolejowej i konstrukcyjnej (obiekty mostowe, tunele, obiekty kubaturowe). Dodatkowo, spółka wykonuje specjalistyczne projekty branżowe. Wszystkie usługi zarówno projektowe, jak i nadzoru oraz doradztwa technicznego, świadczy w oparciu o własny potencjał kadrowy, a w przypadku specjalistycznych zleceń współpracuje z zaufanymi podwykonawcami. Spółka oferuje kompletny wachlarz usług począwszy od studium wykonalności, poprzez koncepcje, projekt budowlany i wykonawczy, a skończywszy na nadzorze budowlanym. Świadczy usługi także w zakresie optymalizacji i weryfikacji zewnętrznych dokumentacji projektowych.

ZBM S.A. to obecnie największa na rynku polskim firma branży usług inżynierskich. Spółka zajmuje się szeroką gamą usług zarządczych, nadzorem inżynieryjnym, kontrolą kosztów prac i zarządzaniem projektami, a także szeroko pojętymi usługami doradczymi dostosowanymi każdorazowo do konkretnych potrzeb inwestorów.

Misją ZBM S.A. jest bycie wsparciem każdego inwestora, który nie posiada własnego  lub odpowiednio rozbudowanego pionu inwestycji budowlanych. Dostarcza inwestorom inżynierów, nadzór specjalistyczny, prowadzi i optymalizuje koszty budów i inwestycji od ponad 20 lat na polskim rynku, korzystając z pomocy ponad 400 ekspertów z całej Polski.

ZDI Sp. z o.o. to firma projektowo-konsultingowa działająca w obszarze szeroko rozumianych usług inżynierskich, a w szczególności w zakresie infrastruktury, inżynierii środowiska, elektroenergetyki i budownictwa kubaturowego. Spółka specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji projektowej, nadzorze inwestorskim oraz zastępstwie inwestycyjnym. Oferuje kompleksową obsługę na wszelkich etapach realizacji projektu - od pomysłu po przygotowanie postępowania przetargowego, pomoc techniczną, opracowanie dokumentacji projektowej, usługę inwestora zastępczego, rozliczenie zadania oraz oddanie obiektu do użytku. Poprzez systematyczne badania prowadzonych działań oferowane przez ZDI usługi ewoluują wraz z potrzebami rynku, gwarantując, iż ich zakres oraz jakość spełnią najwyższe standardy usług.