Członkowie

AMW INVEST Sp. z o.o. Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych  to wielobranżowe biuro projektowe zajmujące się kompleksową obsługą inwestycji zlecanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z potrzebą rozbudowy i modernizacji naszego wojska. Zapewniamy usługi projektowe i obsługę inwestycji budowlanych na terenie całego kraju, również dla sektora cywilnego. Spółka specjalizuje się we wszystkich poziomach projektowania, począwszy od projektów urbanistycznych po szczegółowe projekty wykonawcze.

Historia AMW Invest to ponad 55 lat doświadczeń. Jej Filarem są wykwalifikowani pracownicy (niemal 100 osób), którzy tworzą wielobranżowy zespół projektantów w specjalnościach: architektonicznej, drogowo-lotniskowej, elektryczno-teletechnicznej, konstrukcyjnej i sanitarnej, a także nadzorów autorskich i inwestorskich.

Projektanci pracują we wspólnym środowisku BIM. Zespół jest elastyczny i wyczulony na zmieniające się potrzeby użytkowników.  Spółka posiada kancelarię tajną, która umożliwia obsługę projektów wojskowych oraz świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I i III stopnia.

Jednym z kluczowych osiągnięć AMW Invest jest zaprojektowanie polskiej infrastruktury do przyjęcia myśliwców V generacji F-35 Lightning II. Pod kątem projektowym jest to jeden z najbardziej wymagających i złożonych tematów, jakie można podjąć w segmencie infrastruktury wojskowej na świecie.

Zakres działalności projektowej obejmuje m.in.: architektura mieszkaniowa, zakwaterowanie użyteczność publiczna, architektura przemysłowa, usługi projektowe w zakresie infrastruktury - drogi, lotniska, instalacje, projekty urbanistyczne.

Antea Polska S.A. to część międzynarodowej Grupy Antea i jeden z liderów rynku inżynieryjnego i konsultingowego w Polsce. Firma działa od 1992 roku nieustannie poszerzając zakres świadczonych usług. Kompleksowa, dopasowana do indywidualnych potrzeb klientów oferta obejmuje wszystkie fazy realizacji inwestycji i skierowana jest zarówno do podmiotów z sektora publicznego, jak i prywatnego, działających w obszarze energetyki, gazu, szeroko rozumianej infrastruktury, hydrotechniki morskiej i śródlądowej, gospodarki wodnej oraz adaptacji do zmian klimatu. W ramach wymienionych sektorów Antea oferuje profesjonalne usługi obejmujące m.in. Due Diligence, koncepcje, studia wykonalności, projektowanie, doradztwo techniczne oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego.

Antea Polska S.A. to niezawodny partner operatorów elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, developerów oraz przyszłych właścicieli farm wiatrowych i fotowoltaicznych, operatorów gazociągów, a także urzędów morskich, zarządów portów czy spółek zarządzających gospodarką wodną.

Ayesa Polska Sp. z o.o. jest częścią hiszpańskiej firmy Ayesa, która od prawie 60 lat działa na całym świecie w zakresie szeroko pojętej branży inżynieryjnej i projektowania. W Polsce Ayesa jest obecna od 2009 roku i specjalizuje się w zakresie doradztwa w sektorze inżynierii lądowej, przemysłowej, infrastruktury wodnej, kolejowej, miejskich środków transportu, lotnisk, energii odnawialnych i architektury. Działania firmy są przede wszystkim w obszarze usług związanych z projektowaniem oraz nadzorem budowlanym. Ayesa zatrudnia najwyższej klasy specjalistów, którzy działają także na rynkach międzynarodowych.

B - Act S.A. jest inżynierską firmą konsultingową z polskim kapitałem, założoną w 1994 roku, posiadającą ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu, doradztwie i nadzorze przy realizacji inwestycji budowlanych w Polsce, Rumunii, na Ukrainie i w krajach bałtyckich.

Doradza przy realizacji inwestycji z zakresu budownictwa kubaturowego (w tym użyteczności publicznej), drogowego, przemysłowego, gospodarki wodno-ściekowej oraz budownictwa linii kolejowych. Tworzy doświadczony zespół ekspertów i specjalistów: inżynierów, ekonomistów, prawników, aby klienci mogli korzystać z szerokiego spektrum kapitału intelektualnego na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT – WARSZAWA Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności a zarazem spadkobiercą najlepszych tradycji, osiągnięć i doświadczeń technicznych dawnego Centralnego Biura Projektowo – Badawczego Dróg i Mostów Transprojekt, które powstało w roku 1951.

Głównym obszarem działalności są kompleksowe projekty infrastrukturalne w zakresie dróg, mostów, tuneli i kolei – usługi projektowe, obejmujące sporządzanie projektów budowlanych i wykonawczych, materiałów przetargowych i kontraktowych oraz specyfikacji technicznych i kosztorysów inwestycji budowlanych. Spółka opracowuje również studia wykonalności, STEŚ oraz koncepcje projektowe.

BUDIMEX S.A. jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Swoją pracą podnosi jakość życia milionów Polaków.

W okresie ponad 50 lat istnienia firmy Budimex zrealizował tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły mu zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jest obecny nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami.

Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo - Konsultingowe jest prywatną firmą inżynieryjną posiadającą w 100% kapitał polski. Istnieje od 1986 roku, posiada siedzibę w Katowicach oraz filię w Rzeszowie. Zatrudnia około 50 specjalistów różnych branż inżynieryjnych. Od początku wzrostowi firmy towarzyszyło ciągłe poszerzanie specjalizacji zawodowych. Aktualnie posiada działy projektowania dróg, mostów, inżynierii ruchu, gospodarki wodnej i urządzeń hydrotechnicznych, sieci uzbrojenia terenu, a także ochrony środowiska i projektowania krajobrazu.

Klientom zapewnia profesjonalne usługi obejmujące: studia wykonalności, studia-techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, projekty koncepcyjne, projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz dokumentację przetargową. Ponadto świadczy usługi w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej.

Pracuje dla wiodących firm budowlanych oraz jednostek administracji państwowej. Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych konsorcjach oraz dla inwestorów zagranicznych.

Drog - Tech Sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się firma w dziedzinie kontroli jakości procesów budowalnych.

Swoje działania prowadzi na każdym etapie budowy:
- począwszy od projektowania, gdzie wykonuje rozpoznanie gruntowe poprzez sondowania CPT/CPTU oraz wiercenia geotechniczne na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych,
- po badania odbiorowe w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w pełnym zakresie badań laboratoryjnych oraz terenowych gruntów i kruszyw, mieszanek betonowych, podbudów oraz nawierzchni drogowych i kolejowych.

Współpracuje z Generalnymi Wykonawcami robót, projektantami oraz firmami pełniącymi funkcję nadzoru. Jako najwyższy priorytet stawiamy na zadowolenie naszych klientów oraz długofalową współpracę. Potwierdzeniem doświadczenia i kwalifikacji zespołu jest Akredytacja PCA o nr 1789.

DTŚ S.A. jest firmą inżynierską, której działalność obejmuje świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, projektowania, zastępstwa inwestycyjnego oraz doradztwa technicznego na rynku budownictwa infrastrukturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju Spółki. Spółka powstała w 1993 r. w Katowicach  w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.  Drogowa Trasa Średnicowa Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Katowice – Gliwice, po zrealizowaniu którego z powodzeniem oferuje swoje usługi inwestorom publicznym   i prywatnym realizującym projekty infrastrukturalne na terenie całego kraju. Śląska rzetelność to gwarancja wysokiej jakości usług.

Ekocentrum - Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o. jest firmą konsultingową specjalizującą się od roku 1992 w zarządzaniu inwestycjami, w tym: w doradztwie, projektowaniu, zarządzaniu finansami oraz nadzorze w trakcie realizacji wielobranżowych projektów. Działalność firmy obejmuje sektory: ochrony środowiska, transportu (kolejowego, drogowego), budownictwa kubaturowego, energetyki i ochrony przeciwpowodziowej zarówno na rynku zamówień publicznych jak i dla klientów prywatnych. Aktywność na dynamicznym rynku usług konsultingowych dla inwestycji infrastrukturalnych pozwoliła na wypracowywanie nowoczesnych i efektywnych ekonomicznie metod zarządzania inwestycjami, które obecnie są wykorzystywane w celu maksymalizacji efektów działań we wszystkich realizowanych projektach. Misją firmy jest profesjonalna obsługa procesów inwestycyjnych we wszystkich ich fazach nastawiona na pomoc klientowi w przezwyciężaniu przeszkód formalnych i technicznych.

Europrojekt Gdańsk S.A., to spółka, która powstała w 1999 roku. Jej głównym obszarem działalności są kompleksowe projekty infrastrukturalne w zakresie dróg, mostów, tuneli i kolei. Przeprowadza dla inwestorów cały proces projektowy od momentu narodzin pomysłu o nowym zadaniu inwestycyjnym do uzyskania prawa własności do nieruchomości, na której ma się znajdować inwestycja infrastrukturalna. Wykonuje także projekty hal, tuneli, obiektów inżynierskich, przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Ze względu na jej specyfikę, działalność spółki obejmuje swym zasięgiem cały obszar Polski, a poprzez strategicznego partnera, SSF Ingenieure AG z Monachium, wykonuje projekty techniczne obiektów inżynierskich w wielu krajach świata, w tym: Niemczech, Austrii, Holandii, Arabii Saudyjskiej, Katarze, Indiach i Chinach.

 

FONON Sp. z o.o. buduje markę opartą na innowacyjnych rozwiązaniach i stałym doskonaleniu, co jest kluczowe dla powodzenia każdej inwestycji. Stale rozwija i wykorzystuje posiadane zasoby merytoryczne i techniczne istotne dla realizacji zadań związanych z nadzorowaniem inwestycji, projektowaniem, budową i utrzymaniem sieci telekomunikacyjnych, projektowaniem, budową i utrzymaniem systemów sterowania ruchem kolejowym oraz pozostałych instalacji teletechnicznych. Spółka posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych finansowanych z funduszy unijnych, a także opartych na warunkach kontraktowych FIDIC.

 

GEOCORE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zajmuje się szeroko rozumianymi badaniami podłoża gruntowego pod inwestycje budowlane. Do najważniejszych obszarów działalności firmy GEOCORE należą wiercenia rdzeniowane, sondowania, pomiary stateczności osuwisk, opracowywanie wyników badań laboratoryjnych, dozór i nadzór geologiczny nad robotami geologicznymi oraz dokumentacja prac terenowo - laboratoryjnych.

Geodeta, FG Sp. z o.o.  jest spółką należąca do grupy GEODETA. Firma oprócz pełnego zakresu usług geodezyjnych  świadczy usługi w zakresie konsultanta, fotogrametrii, skaningu w branżach: infrastruktura komunikacyjna, energetyczna, gospodarka wodna, budownictwo przemysłowe i kubaturowe.

Grupa GEODETA działa w Polsce od 1996 roku. W swoim portfolio ma wiele zrealizowanych projektów i obiektów  na terenie całego kraju.

Geokart-International Sp. z o.o. od ponad 30 lat świadczy specjalistyczne usługi w zakresie: geodezji, kartografii, fotogrametrii, projektowania infrastruktury, obsługi i nadzoru inwestycji, a także poligrafii. Wykorzystanie najnowszych technologii oraz wysokich kwalifikacji pracowników Geokart-International umożliwia świadczenie usług na najwyższym poziomie, a co za tym idzie pozwala na osiągnięcie wielu sukcesów i ugruntowanie mocnej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym.

Geopartner Inżynieria Sp. z o.o. – to Partner. Nowoczesny, ale z tradycjami w dobrym tego słowa znaczeniu. Partner sprawdzony w boju, Partner dla Projektantów Drogowych i Kolejowych, Kierowników Budów i Inspektorów Nadzoru. To Partner przy budowie kolei, dróg, tworzeniu modeli 3D, chmur z lidara, ortofotomap, a także projektów ZRID, STEŚ, ULK.

Grupa Geopartner opracowuje opisy nieruchomości, tworzy modele 3D do maszyn oraz opracowania terenu w zakresie BIM. Geopartner łączy tradycję z nowoczesnością zatrudniając osoby w wieku od 20 do 70 roku życia zapewniający tym samym najwyższą jakość świadczonych usług.

Dlaczego tak wiele zakresów znajduje się w ofercie Grupy – ponieważ to prawie 200 osób w całym kraju, sukcesywnie dołączających od początku powstania firmy tj. od 2007 roku. Działa głównie w Polsce, ale nie brak Grupie doświadczenia na rynku światowym w tym w Szwecji, Dani, Anglii, a także w Arabii Saudyjskiej i Ekwadorze.

Wybrane realizacje:

 • geodezyjne instrukcje kolejowe dla CPK, Koleje Dużych Prędkości -;
 • pomiary pod projekt oraz obsługę CMK do prędkości 250 km/h, Centralna Magistrala Kolejowa;- najszybsza linia kolejowa w Polsce
 • osnowy realizacyjne, geodezyjny monitoring układu odniesienia oraz cykliczne inwentaryzacje postępu prac wraz modelowaniem 3D terenu inwestycji przy budowie European Spallation Source (Zderzacz Hadronów) w Lund k. Malmo, Szwecja;
 • setki kilometrów regulacji osi toru, we wszystkich KODGIK w Polsce;
 • setki kilometrów pomiaru pod ZRID – mapy, modele, podziały – w całej Polsce;
 • geodezyjna obsługa autostrad, dróg ekspresowych i mniejszych;
 • geodezyjna obsługa Stacji Kolejowych (Siedlce, Ełk, Radom, Tarnowskie Góry, Dęblin, Łuków) oraz wiele linii kolejowych;
 • nadzory geodezyjne, tasklist.pro, www.codp.pl.

GEOPRZEM Sp. z o.o. Sp. k. Firma założona została w 1992 r. przez Geodetów, którzy z pasją i zaangażowaniem budowali pozycję firmy na rynku usług geodezyjnych. Praca oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku do współpracowników i Kontrahentów pozwoliła zbudować solidne fundamenty, na których opiera się działalność firmy.

Oferuje szeroki wachlarz usług geodezyjnych na każdym etapie procesu budowlanego rozpoczynając od opracowań geodezyjnych dla celów projektowych po kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji drogowych, kolejowych oraz przemysłu kubaturowego. Realizuje obsługę geodezyjną inwestycji na terenie całego kraju bazując na doświadczeniu wykwalifikowanej kadry geodetów inżynierów, przy zastosowaniu wysokiej jakości sprzętu, jak również najnowszych technologii, które przyczyniają się do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dąży do bycia najlepszym partnerem w zakresie szeroko rozumianej geodezji, zapewniając rozwój pracowników oraz efektywne wykorzystanie zasobów.

Green Cities Infrastructure Sp. z o.o. to zespół inżynierów i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem przy dużych i skomplikowanych projektach infrastrukturalnych, ze szczególnym nastawieniem na projekty realizowane w zwartej tkance miejskiej. Celem Green Cities Infrastructure jest projektowanie infrastruktury miejskiej przyjaznej ludziom i środowisku naturalnemu oraz odpornej na zmiany klimatu. Stosując zarówno sprawdzone jaki i nowe, nieszablonowe rozwiązania Spółka chce tworzyć infrastrukturę, która będzie zgodna z duchem zielonych miast.

Grupa MP Mosty Sp. z o.o. to biuro projektowe dostarczające kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury: drogowej, mostowej, konstrukcji inżynierskich, kolejowej, infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, geodezyjnej, hydrotechnicznej i ochrony środowiska. Firma świadczy także usługi konsultingowe i doradcze.

Specjalizuje się w projektowaniu najlepszych rozwiązań z punktu widzenia ekonomicznego: mostowych, tunelowych i drogowych, zwłaszcza posadowienia, wzmocnienia podłoża, stabilizacji osuwisk. Firma chętnie podejmuje szczególnie trudne technicznie i skomplikowane problemy inżynierskie stawiając wyzwania, które realizuje wykwalifikowana kadra inżynierów, projektantów oraz specjalistów konstrukcyjnych.

Wiodącą dziedziną działalności jest projektowanie w systemie "Zaprojektuj i wybuduj”. Z roku na rok firma poszerza zasięg swojej działalności. Doskonale zna specyfikę funkcjonowania na rodzimym rynku oraz rozumie potrzeby inwestorów i zleceniodawców. Od momentu powstania w 2005 r. zrealizowała ponad 500 umów.

Highway Sp. z o.o. jest dostawcą szeroko pojętych usług projektowych. Od blisko 20 lat realizuje wielobranżowe projekty inwestycyjne dbając o najwyższy ich standard. Holistyczny charakter usług świadczonych przez Highway pozwala na wykonanie zadania inwestycyjnego na wszystkich etapach - od opracowania projektu koncepcyjnego przez projekty architektoniczno-budowlane i techniczne, zarządzanie kontraktem, jego kontrolę, nadzór nad realizacją inwestycji, aż po jej przekazanie do eksploatacji.

Hoogells Oleksiewicz Sp. k. to zespół doradców prawnych, których kluczowy obszar działalności obejmuje doradztwo na rzecz podmiotów z sektora infrastrukturalnego i budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru projektowania i nadzoru nad realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Hoogells doradza przy realizacji kluczowych inwestycji kolejowych i drogowych, a w swoim portfolio posiada projekty realizowane dla największych firm w Polsce.

HydroBIM Sp. z o.o. to innowacyjne biuro projektowe branży hydrotechnicznej, specjalizujące się w praktycznym wykorzystaniu narzędzi i metodyki BIM w projektach infrastruktury liniowej.

Oferowane usługi to:

 • Projektowanie, doradztwo i podwykonawstwo w zakresie budowli hydrotechnicznych:
   • ochrona przeciwpowodziowa: zbiorniki i wały przeciwpowodziowe, regulacja cieków;
   • projekty środowiskowe: renaturyzacja i rewitalizacja, przepławki dla ryb, zbiorniki kompensacyjne;
   • odwodnienia w projektach infrastruktury liniowej: zbiorniki retencyjne, kształtowanie koryt rzek i rowów melioracyjnych, drenaże;
 • Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne, symulacje hydrodynamiczne przepływu wód.
 • Nadzory projektowe w ramach zespołu Inżyniera Kontraktu.
 • Digital Twin dla obiektów infrastruktury liniowej.

Specjalizuje się w opracowaniu kompleksowej dokumentacji operatów wodnoprawnych kolejowych w standardzie CPK.

Zespół HydroBIM zdobywał doświadczenie przy największych inwestycjach hydrotechnicznych w Polsce, pracując m.in. przy zadaniach w ramach Programu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Górnej Wisły i Odry (projektowanie i nadzór projektowy w zadaniu ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza i Tarnowa, zbiorniki retencyjne Szalejów i Krosnowice) jak i przy projektach kolejowych CPK (podwykonawca branży hydrotechnicznej i hydrologicznej na czterech odcinkach)

Firma HydroBIM powstała w 2019 roku, ma siedzibę w Krakowie.

Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. to polska firma inżyniersko-doradcza, która pomaga rodzimym podmiotom w osiąganiu ich aspiracji biznesowych i budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Eksperci Infra od ponad 15 lat świadczą usługi dla rynku kolejowego, transportu publicznego oraz z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Przez ponad 8 lat działalności wykonała ponad 200 projektów wspierających polską kolej, żeglugę śródlądową oraz transport w JST.

Infra jest liderem na rynku w zakresie opracowywania infrastrukturalnych studiów wykonalności dla zarządców kolejowych, terminali intermodalnych i portów śródlądowych. Pozyskała dla swoich klientów najwięcej środków pomocowych na rozwój projektów intermodalnych. Firma prowadzi audyty producentów i dostawców taboru kolejowego. Jednocześnie jest autorem strategii dla największych firm z branży kolejowej. Opracowuje programy rozwoju, funkcjonalno-użytkowe oraz dokumentacje projektowe. Prowadzi konsultacje społeczne, wykonuje badania ruchu, parkingowe, prognozy potoków pasażerskich oraz analizy popytu.

W sierpniu 2023 roku Infra połączyła siły z Biurem Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o. – polskim biurem projektowym z ponad 70-letnimi tradycjami, które specjalizuje się w opracowaniu dokumentacji projektowej dla infrastruktury transportowej na terenie całego kraju – we wszystkich jej stadiach, od koncepcji zaczynając, a na projekcie wykonawczym kończąc. Połączenie Infry i BPK Poznań to krok do stworzenia silnej grupy projektowo-doradczej – lidera na polskim rynku, świadczącego kompleksowe usługi doradcze i projektowe w zakresie nowoczesnych i zrównoważonych systemów infrastruktury transportowej, które przyczyniają się do poprawy mobilności i jakości życia polskiego społeczeństwa, wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska.

IVIA Sp. z o.o.  to firma projektowa specjalizująca się w zakresie infrastruktury: drogowej, mostowej, kolejowej oraz innych pokrewnych dziedzin. Działa również w sektorze wody i środowiska oraz energetyki. Obecnie kończy projekt najdłuższego pozamiejskiego tunelu drogowego w ciągu drogi ekspresowej S3 i stara się dzięki współpracy w międzynarodowym zespole rozwijać doświadczenie w zakresie projektowania tuneli komunikacyjnych.

Większość umów realizuje w formule „projektuj i buduj” współpracując z generalnymi wykonawcami. Zapewnia duże doświadczenie projektantów w optymalizacji robót budowlanych, pozwalających na minimalizację kosztów inwestycji. Opracowuje również studia wykonalności, STEŚ oraz koncepcje projektowe. Dzięki środkom pomocowym z UE, wdraża oprogramowanie BIM, dzięki któremu może zaoferować klientom nowe możliwości synergii i współdziałania. Obecnie zatrudnia 140 osób w 5 biurach w Polsce.

Grupę Lafrentz tworzy sześć marek z obszaru szeroko rozumianego budownictwa: LafConsulting, LafProject, Lafbud, LafHome, LafEnergy oraz LafEstate, które wzajemnie się uzupełniają i zapewniają kompleksową obsługę Klienta.

Od 1995 roku oferuje usługi z zakresu zarządzania i nadzoru nad inwestycjami budowlanymi oraz projektowania infrastruktury komunikacyjnej. Ma swój udział przy realizacji największych inwestycji w Polsce, jak budowy autostrad A1, A2, A4, dróg ekspresowych S1, S5, S6, S7, S10, S11, S14 czy S61, a także obwodnic tak miast jak m.in. Obwodnica Trójmiejska, Obwodnica Poznania, Łodzi czy Wrocławia oraz wielu innych równie ważnych inwestycji drogowych.

Synergia usług

Poza zarządzaniem i projektowaniem inwestycji budowlanych, dwa fundamentalne działy (LafConsulting i LafProject) zajmują się również due diligence, optymalizacją inwestycji budowlanych, opracowaniem studiów sieciowych, przygotowaniem projektów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz usługą tzw. Inwestora Zastępczego.

Gotowy projekt budowlany jest punktem wyjścia dla marki Lafbud specjalizującej się w budownictwie kubaturowym i przemysłowym: budowa osiedli mieszkaniowych, hoteli, hali i magazynów czy garaży podziemnych. Lafbud realizuje inwestycje jako generalny wykonawca oraz podwykonawca konstrukcji żelbetowych. Współpracuje z deweloperami oraz inwestorami na terenie całego kraju.

Wykończenie pod klucz inwestycji deweloperskiej to obszar działalności LafHome, marki z ugruntowaną już pozycją na polskim rynku. Klienci LafHome mają możliwość skorzystania z usług wykończeniowych, remontowych czy adaptacyjnych lokalu / mieszkania do dedykowanego mu przeznaczenia. Ściśle współpracuje z architektami i projektantami wnętrz, więc oferta LafHome zawiera również aranżację i wizualizację wnętrz.

Każdy proces budowlany rozpoczyna się od nieruchomości, którą na jego realizację należy pozyskać. Zespół LafEstate - biuro obrotu nieruchomościami – aktywnie wspiera partnerów Grupy Lafrentz i inwestorów, ale również klientów indywidualnych w obsłudze związanej ze sprzedażą / kupnem lub wynajmem nieruchomości gruntowych, mieszkalnych, produkcyjnych czy usługowo-handlowych.

LafEnergy to najmłodsza marka Grupy, zajmująca się odnawialnymi źródłami energii. W obszarze jej zainteresowań są głównie farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. Oferuje pełne wsparcie procesowe – od uzyskania terenu, poprzez wymagane zgody i zezwolenia, po pomoc w rozwiązaniach projektowych. Prowadzi nadzór inwestorski i pełne wsparcie formalno-techniczno-prawne inwestycji. Bierze również udział w przygotowaniach do implementacji systemu energii zasilanej wodorem.

Holistyczne podejście Grupy Lafrentz do obszaru budownictwa przynosi wymierne korzyści dla Klienta: znajdzie grunt, zaprojektuje, zbuduje i będzie nadzorować inwestycję, zaaranżuje i wykończy nieruchomość, a jeśli będzie trzeba – także ją sprzeda czy wynajmie.

MGGP S.A. jest polską firmą świadczącą usługi w sektorze inżynierii lądowej i środowiska, działającą na rynku od 1998 r.

MGGP S.A. wraz z MGGP Aero, Vimap, Ingeo Rumunia oraz MGGP Ukraina współtworzą Grupę MGGP, która dzięki synergii spółek oferuje kompleksowe usługi w zakresie inżynierii lądowej, środowiska i geoinformacji zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

MGGP S.A. zapewnia szeroki zakres usług w zakresie doradztwa, projektowania, konsultingu inżynieryjnego, zarządzania projektami infrastrukturalnymi i ich nadzorowania w imieniu inwestora, geoinformacji i rozwiązań geoprzestrzennych. Swoją działalnością obejmuje: infrastrukturę techniczną, budownictwo, energetykę, ochronę środowiska, hydrologię i rolnictwo. Usługi w zakresie infrastruktury to najistotniejszy segment działalności MGGP S.A. Spółka posiada doświadczenie w realizacji dużych inwestycji w zakresie budowy i modernizacji sieci drogowych, kolejowych i gazowych dla narodowych spółek oraz agend zarządzających infrastrukturą państwową.

MGGP S.A. to zespół ekspertów, potencjał techniczny i zaawansowane rozwiązania technologiczne. Od ponad 25 lat projekty wykonane przez MGGP z sukcesami kreują życiową przestrzeń człowieka i ułatwiają codzienne funkcjonowanie milionom ludzi.

Multiconsult Polska Sp. z o.o. to multidyscyplinarna firma świadcząca usługi projektowe, nadzorowe oraz doradcze w zakresie projektów technicznych i ochrony środowiska, działająca w branżach: transport i infrastruktura, budownictwo oraz przemysł, w tym sektor ropy naftowej i gazu. Filozofia firmy to utrzymanie najwyższej jakości realizowanych usług, z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów etycznych, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz utrzymaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownia Geologiczno-Inżynierska Sp. z o.o. Sp. k. działa na polskim rynku od 1997 roku i od tego czasu stale rozwija swoją ofertę, realizując kompleksowe usługi geologiczne i geotechniczne na terenie całego kraju. Nasze zaangażowanie i pasja sprawiły, że dziś jest to jedna z największych tego typu firm w Polsce. Możemy pochwalić się pracą przy największych projektach infrastrukturalnych w Polsce, tj. autostrady, drogi szybkiego ruchu, projekty kolejowe, czy energetyczne.

Promost Consulting Sp. z o.o. Sp.k. jest firmą projektowo – konsultingową z ponad 25-letnim doświadczeniem i ponad 150-osobowym personelem inżynierskim. Firma ma główną siedzibę w Rzeszowie oraz oddziały w Warszawie i Kielcach. Główną specjalnością firmy są kompleksowe projekty inwestycji infrastrukturalnych (drogi, koleje, mosty) na wszystkich etapach przygotowania inwestycji (STEŚ, KP, PB, PT, PW). Firma specjalizuje się w projektach autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg pozostałych kategorii, a także obiektów mostowych i wszystkich branż towarzyszących. Firma wykonuje również usługi w zakresie oceny stanu technicznego dróg i mostów (w tym kolejowych). Drugą gałęzią działalności firmy jest prowadzenie kompleksowych nadzorów inwestorskich (funkcja Inżyniera Kontraktu) nad budową i/lub modernizacją dróg, kolei i mostów. W tym zakresie firma dodatkowo oferuje własny nadzór technologiczny, geotechniczny i środowiskowy, a także obsługę prawną (w tym analizę roszczeń). W swoich projektach i na budowach firma Promost Consulting wdraża nowoczesne i innowacyjne materiały i technologie. W tym zakresie firma prowadzi własne projekty badawczo – rozwojowe, czego efektami są np. pierwszy w Polsce innowacyjny most drogowy z kompozytów FRP lub autonomiczny dron do przeglądów obiektów mostowych.

RODEN Road Design Polska Sp. z o. o. to biuro projektowe istniejące od 2009 r. Założycielem i właścicielem polskiej spółki jest działająca na Węgrzech od 1991 r. RODEN Mérnöki Iroda Kft. z siedzibą w Budapeszcie.

W ciągu ponad 30-letniej działalności węgierska firma zdobyła bardzo duże doświadczenie w projektowaniu infrastruktury transportowej, w tym dróg ekspresowych i autostrad, także modernizacji linii kolejowych. W minionych latach na podstawie projektów wykonanych przez RODEN Mérnöki Iroda Kft. powstało na Węgrzech kilkaset kilometrów dróg ekspresowych i autostrad.

Biuro wykonuje wszystkie rodzaje dokumentacji projektowych dla dowolnego stadium w zakresie budowy i przebudowy dróg wszystkich klas, w tym koncepcje programowe, projekty wstępne, studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, dokumentacje geologiczne i geologiczno-inżynierskie, mapy do celów projektowych, projekty budowlane i wykonawcze, projekty obiektów inżynierskich, projekty organizacji ruchu, prognozy ruchu, dokumentacje przetargowe, kosztorysy inwestorskie, audyty BRD, nadzory autorskie. Aktualnie opracowuje kilka kluczowych dokumentacji projektowych na rozbudowy dróg krajowych i wojewódzkich.

Schuessler - Plan Inżynierzy Sp. z o.o. jako spółka należąca do grupy Schüßler - Plan jest wiodącym w branży, zarządzanym przez właścicieli, biurem projektowym. Grupa Schüßler - Plan działa aktywnie od ponad 65 lat i zatrudnia ponad 1000 osób w 22 biurach w Niemczech i w Polsce. Chętnie skupia się na nowoczesnych projektach infrastrukturalnych, a także na projektach konstrukcji nośnych, zarówno w zakresie projektowania obiektów kubaturowych, jak i inżynierskich. Na liście projektów znajdują się najbardziej spektakularne mosty i budynki, niezliczone kilometry linii kolejowych i dróg wszystkich kategorii łącznie z tunelami oraz największe dworce i najnowocześniejsze lotniska. Spektrum usług dopełniają projekty remontów i napraw wszelkich istniejących obiektów, zagadnienia geotechniczne, a także badania i rozwój.

Klientom, oprócz pełnej gamy typowych usług projektanta, oferuje także nadzór i zarządzanie nad projektami – od koncepcji wstępnej aż po ukończenie prac budowlanych i oddanie obiektu do użytkowania. Często przyjmuje rolę Głównego Projektanta i zaufanego przedstawiciela Inwestora.

Cechą wyróżniającą Schüßler - Plan jest ogromny know-how i kultura przedsiębiorstwa w połączeniu z kreatywnością projektów i elastycznością ich wykonania.

Schüßler - Plan zawsze ma plan. Jest nim po prostu świetny projekt.

SGS Polska Sp. z o. o. to wiodąca firma zajmująca się usługami inspekcyjnymi, testowymi, certyfikacyjnymi i szkoleniowymi. Firma oferuje szeroki zakres usług obejmujący różne sektory, w tym przemysł, rolnictwo, usługi, handel, transport i wiele innych. Rozwiązania oferowane przez SGS Polska pomagają klientom w zapewnieniu jakości, bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i zasadami zrównoważonego rozwoju wobec ich produktów, procesów oraz usług.

SGS Polska jest spółką zatrudniającą blisko 700 etatowych pracowników. Siedziba główna firmy mieści się w Warszawie, a w całej Polsce firma posiada około 30 biur i laboratoriów. Jest to lokalny oddział międzynarodowej firmy SGS - światowego lidera w dziedzinie badań, kontroli i certyfikacji.

Firma SGS świadczy niezależne usługi, mające pozytywny wpływ na życie ludzi na całym świecie. Dzielą się one na trzy główne kategorie:

 • Usługi w zakresie badań,
 • Usługi inspekcyjne,
 • Usługi szkoleniowe i doradcze.

Kompleksowa oferta, dopasowana do indywidualnych potrzeb klientów, skierowana jest zarówno do podmiotów z sektora publicznego, jak i prywatnego, działających w obszarze infrastruktury, gazu, energetyki konwencjonalnej oraz OZE. W ramach wymienionych branż SGS Polska oferuje profesjonalne usługi obejmujące m.in. doradztwo techniczne, badania nieniszczące oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego.

Firma SGS uznawana jest za wzorzec w zakresie jakości i rzetelności, a jej wartością dla społeczeństwa jest umożliwianie lepszego, bezpieczniejszego i bardziej połączonego świata.

TORPROJEKT Sp. z o.o. to biuro projektowe obecne na rynku polskim od 2009 r., świadczące usługi projektowe z dziedziny budownictwa kolejowego i technologii przewozów kolejowych działając głównie przy realizacji dużych projektów w systemie Projektuj i Buduj współpracując z największymi na rynku polskim Generalnymi Wykonawcami robót budowlanych. Jako jednostka projektowa w dużej grupie kapitałowej wspiera również grupę doświadczeniem personelu w pozyskiwaniu kontraktów zagranicznych na rynkach na Litwie, Bułgarii, Ukrainie czy Danii.

Biuro obecnie zaangażowane jest w jeden z większych w Polsce projektów kolejowych tj. Przebudowy Linii Średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia. Jest też Generalnym Projektantem realizowanej obecnie przebudowy stacji Warszawa Zachodnia. Biuro opracowuje również studia wykonalności, koncepcje programowo-przestrzenne, inwentaryzacje przedprojektowe, projekty budowlane, projekty wykonawcze, projekty powykonawcze, dokumentację przetargową, kosztorysy. Zapewnia duże doświadczenie projektantów w optymalizacji robót budowlanych, pozwalających na minimalizację kosztów inwestycji.

TPF Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu TPF S.A. z siedzibą w Brukseli. Oprócz pełnego zakresu usług architektonicznych i inżynieryjnych od badań strukturalnych do specjalnych obiektów budowlanych i dróg, spółka zajmuje się również nadzorem i koordynacją prac oraz przygotowaniem wszystkich dokumentów związanych z przetargiem i wymaganymi pozwoleniami na budowę. Doświadczenie projektowe spółki obejmuje: biura i parki biznesowe, programy mieszkaniowe, centra handlowe i supermarkety, centra dystrybucji, fabryki, obiekty użyteczności publicznej, obiekty sportowe oraz budowle infrastrukturalne takie jak drogi kołowe, drogi szynowe oraz powiązane z nimi obiekty mostowe. TPF Sp. z o. o. świadczy również usługi doradcze w zakresie projektów infrastrukturalnych finansowanych przez UE, EBI, EBOR w zakresie dróg, mostów, kolei i ochrony środowiska. Świadczenie tych usług obejmuje: koordynację i zarządzanie projektem, zarządzanie inwestycjami, pomoc techniczną, nadzór inwestorski, usługi zarządzania projektami infrastrukturalnymi zgodnie z procedurami FIDIC.

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. od ponad 70 lat jest wiodącą na polskim rynku firmą projektowo - konsultingową świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego w następujących branżach: drogi i mosty, koleje i tramwaje, obiekty kubaturowe, energetyka i teletechnika, ochrona środowiska i zieleń, wod.-kan. i gaz, geotechnika i hydrotechnika. Zapewnia kompleksową obsługę inwestycji począwszy od etapu planowania, poprzez projektowanie aż do realizacji inwestycji (nadzór inwestorski). W centrali w Gdańsku oraz biurze w Warszawie zatrudnia obecnie ponad 240 osób.

UNI-GEO Sp. z o. o.  jest firmą geologiczną, która od wielu lat świadczy kompleksowe prace i badania geologiczne związane z przygotowaniem realizacji inwestycji budowlanych, drogowych, obiektów inżynieryjnych, farm wiatrowych, linii energetycznych wysokiego napięcie i innych. Zakres świadczonych usług obejmuje studnie głębinowe, pompy ciepła, geologię inżynierską, geotechnikę, badania podłoża gruntowego, wiercenia badawcze, sondowania geologiczne, obsługę laboratoryjną inwestycji. Przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednim zestawem urządzeń wiertniczych dla wykonania każdego trudnego zadania, a pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia i kompetencje w zakresie realizacji dokumentacji geologicznej.

Value Engineering Sp. z o.o. to polska spółka założona w 2015 r. przez wieloletnich pracowników międzynarodowych korporacji. Jej misją jest kreowanie przestrzeni do swobodnej i twórczej pracy przy projektach infrastruktury drogowej, celem budowania wartości dodanej w środowisku inżynierskim. Spółka specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowej dokumentacji projektowej na każdym etapie procesu projektowego. Value Engineering dysponuje wielobranżowym zespołem Inżynierów, posiadających szerokie doświadczenie w sektorze drogowym, którzy tworzą rozwiązania projektowe bezpieczne i dostosowane do indywidualnych uwarunkowań techniczno-ekonomicznych.

Voessing Polska Sp. z o.o. to firma, która od 2009 roku z powodzeniem realizuje krajowe i międzynarodowe kontrakty infrastrukturalne. Dzięki posiadaniu trzech lokalizacji i zatrudnianiu ponad 70 etatowych pracowników jest w stanie obsługiwać zlecenia na terenie całego kraju. Specjalizuje się w inżynierii drogowej, kolejowej i konstrukcyjnej (obiekty mostowe, tunele, obiekty kubaturowe). Dodatkowo, spółka wykonuje specjalistyczne projekty branżowe. Wszystkie usługi zarówno projektowe, jak i nadzoru oraz doradztwa technicznego, świadczy w oparciu o własny potencjał kadrowy, a w przypadku specjalistycznych zleceń współpracuje z zaufanymi podwykonawcami. Spółka oferuje kompletny wachlarz usług począwszy od studium wykonalności, poprzez koncepcje, projekt budowlany i wykonawczy, a skończywszy na nadzorze budowlanym. Świadczy usługi także w zakresie optymalizacji i weryfikacji zewnętrznych dokumentacji projektowych.

ZBM S.A. to obecnie największa na rynku polskim firma branży usług inżynierskich. Spółka zajmuje się szeroką gamą usług zarządczych, nadzorem inżynieryjnym, kontrolą kosztów prac i zarządzaniem projektami, a także szeroko pojętymi usługami doradczymi dostosowanymi każdorazowo do konkretnych potrzeb inwestorów.

Misją ZBM S.A. jest bycie wsparciem każdego inwestora, który nie posiada własnego  lub odpowiednio rozbudowanego pionu inwestycji budowlanych. Dostarcza inwestorom inżynierów, nadzór specjalistyczny, prowadzi i optymalizuje koszty budów i inwestycji od ponad 20 lat na polskim rynku, korzystając z pomocy ponad 400 ekspertów z całej Polski.

ZDI Sp. z o.o. to firma projektowo-konsultingowa działająca w obszarze szeroko rozumianych usług inżynierskich, a w szczególności w zakresie infrastruktury, inżynierii środowiska, elektroenergetyki i budownictwa kubaturowego. Spółka specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji projektowej, nadzorze inwestorskim oraz zastępstwie inwestycyjnym. Oferuje kompleksową obsługę na wszelkich etapach realizacji projektu - od pomysłu po przygotowanie postępowania przetargowego, pomoc techniczną, opracowanie dokumentacji projektowej, usługę inwestora zastępczego, rozliczenie zadania oraz oddanie obiektu do użytku. Poprzez systematyczne badania prowadzonych działań oferowane przez ZDI usługi ewoluują wraz z potrzebami rynku, gwarantując, iż ich zakres oraz jakość spełnią najwyższe standardy usług.