Klauzula RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”, jest Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 8, 00-728 Warszawa, KRS: 0000830976, NIP: 5213891528, REGON: 385645891 – dalej jako „Administrator” lub zamiennie „ZOPI”.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odbioru przez ZOPI wiadomości nadesłanej poprzez formularz kontaktowy, skontaktowania się z Państwem w związku z przedmiotem kontaktu/zapytania/zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi, podjęcia działań prawnych w związku ze zgłoszeniem, segregowania i archiwizowania otrzymywanych zgłoszeń.
 3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania wyłącznie takich kategorii danych, które zostały przez Państwa dobrowolnie podane w formularzu kontaktowym lub które zostały przez Państwa dobrowolnie podane w kontakcie z ZOPI związanym z wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne, aby skontaktować się z ZOPI za pośrednictwem formularza kontaktowego i uzyskać odpowiedź, a także aby ZOPI mogło podjąć odpowiednie działania prawne.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona z uwagi na uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z osobą kontaktującą się z ZOPI za pomocą formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO).
 7. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane odbiorcom lub stronom trzecim. Będą to w szczególności członkowie ZOPI, członkowie władz ZOPI, pracownicy i współpracownicy ZOPI, podmioty zewnętrzne wspierające oraz świadczące usługi związane z bieżącą działalnością ZOPI, w szczególności: dostawcy usług informatycznych oraz teleinformatycznych, operatorzy systemów informatycznych, firmy logistyczne, kancelarie prawne i notarialne, firmy księgowe, audytorskie oraz doradcze. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa, przy czym wyłącznie na wezwanie właściwych i upoważnionych organów państwowych.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia realizacji celów, dla których są przetwarzane lub do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
 9. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Państwu prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 12. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z Administratorem:
  1. listownie na adres: Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 8, 00-728 Warszawa;
  2. mailowo na adres: biuro@zopi.org (z dopiskiem: „Dane osobowe”).