Zainicjowaliśmy rozmowy z GAZ-SYSTEM S.A. w sprawie kwestii problemowych, jakie mogą pojawić się w praktyce stosowania § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które weszło w życie w dniu 22 sierpnia 2020 r. („Rozporządzenie”).

Przedstawiliśmy Operatorowi praktyczne aspekty stosowania § 31 Rozporządzenia, obligującego wykonawców prac geodezyjnych do przeprowadzenia procedury ustalania granic w trybie przepisów § 37 – § 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Obowiązek ten dotyczy zamierzeń budowlanych, w ramach których przewiduje się usytuowanie obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m od granicy działki ewidencyjnej i aktualizuje się w sytuacji, gdy w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych od granicy działki ewidencyjnej z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy.

Podkreśliliśmy ryzyko znacznie większego nakładu finansowego, nakładu pracy, a także dłuższego czasu realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów liniowych.

W toku rozmów ustosunkowaliśmy się także do stanowiska Głównego Geodety Kraju z dnia 11 września 2020 br. dotyczącego ww. § 31 Rozporządzenia. Przede wszystkim, zauważyliśmy, że stosowanie procedury ustalania granic w odniesieniu do „innych obiektów budowlanych” znacznie rozszerza katalog zamierzeń budowlanych, w ramach których ww. procedura musi być przeprowadzona. Na gruncie uchylonego rozporządzenia geodezyjnego z 2011 r. procedura ta dotyczyła jedynie budynków. Dodatkowo podkreśliliśmy, że opinia Głównego Geodety Kraju, iż procedura ustalania granic jest jedynie fakultatywna i zależy od zgody zamawiającego na poniesienie dodatkowych kosztów, nie znajduje umocowania w treści § 31 Rozporządzenia, który został sformułowany jako przepis bezwzględnie obowiązujący. Treść przepisu wskazuje, że wykonawca prac geodezyjnych określa (nie – może określić) położenie punktów granicznych w drodze pomiaru oraz poprzedza (nie „może poprzedzić”) ten pomiar czynnościami mającymi na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych. Wyraźnie zaznaczyliśmy też fakt, iż stanowisko Głównego Geodety Kraju nie ma charakteru opinii wiążącej Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Innymi słowy, pomimo ww. stanowiska Ośrodki mogą prezentować odmienne zdanie i wymagać, aby przygotowanie map do celów projektowych zostało poprzedzone spełnieniem wymagań § 31 Rozporządzenia. Zaakcentowaliśmy także, iż wykonawcy nie mają gwarancji, że sami zamawiający będą stosować się do interpretacji Głównego Geodety Kraju. Wykonawcy muszą uwzględnić ryzyko, że zamawiający będą od nich żądać stosowania § 31 Rozporządzenia i będą oczekiwać, że oferta cenowa będzie uwzględniała koszt przeprowadzenia takiej procedury.

W naszej ocenie, wykonawcy na etapie przetargu – zazwyczaj nie znając jeszcze trasy obiektu liniowego – nie mają możliwości dokonać rzetelnej wyceny oferty. Nie znają bowiem liczby działek ewidencyjnych ani nie mogą określić, w odniesieniu do ilu z tych działek będą zobowiązani zastosować procedurę ustalenia granic. Warto natomiast zauważyć, iż ceny usług geodezyjnych mogą być z tego powodu droższe kilkukrotnie.

Oprócz ceny, drugim – ważniejszym nawet – aspektem stosowania § 31 Rozporządzenia jest kwestia czasu realizacji zamówienia, którego nie da się w istocie oszacować – nie znając ww. faktów, tj. liczby działek, przez które przebiegać będzie obiekt liniowy, a w konsekwencji liczby działek wymagających ustalenia granic. Z pewnością terminy realizacji umów będą przekroczone, a to wiąże się dla wykonawców z karami umownymi, kosztami gwarancji, ubezpieczeń itp.

Z powyższych względów, naszym celem jest uświadomienie zamawiającym przedmiotowego zagadnienia po to, by wdrożyć środki zapobiegające urzeczywistnieniu się problemów w nowych kontraktach. W odniesieniu do kontraktów już realizowanych, naszą intencją jest wzmocnienie argumentacji wykonawców, którzy już wystąpili bądź za chwilę wystąpią o wprowadzenie w życie istniejących mechanizmów umownych pozwalających na zmianę wynagrodzenia oraz czasu realizacji umowy.

Zapraszamy wykonawców do podzielenia się ich przemyśleniami, a może też już doświadczeniami obrazującymi praktyczne aspekty stosowania § 31 Rozporządzenia.