Po kilkumiesięcznych pracach, GDDKiA i reprezentacja środowiska projektowego, tworzona głównie przez ZOPI, uzgodniły treść wzorcowej umowy na projektowanie. Po jej weryfikacji przez Prokuratorię Generalną RP, będzie ona stosowana we wszystkich przetargach na prace przygotowawcze, prowadzące do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, prowadzonych przez GDDKiA. W założeniu ma to uprościć i ujednolicić standardy umów projektowych we wszystkich oddziałach Generalnej Dyrekcji.

Najważniejsze elementy wzorcowej umowy:

  • postanowienia, które mają pozytywnie wpłynąć na płynność finansową projektanta tj. zaliczka, szczegółowe rozbicie płatności w TER, płatność częściowa za badania geologiczne i geotechniczne;
  • nowa definicja wady, z podziałem na wadę istotną i wadę nieistotną oraz jednolite zasady odbioru dokumentacji;
  • mechanizm zmiany umowy w przypadku zmian w prawie w toku realizacji zamówienia;
  • katalog kosztów ogólnych, które będą należne wykonawcy za czas zawieszenia umowy;
  • procedura zgłaszania i procedowania roszczeń na kształt procedury roszczeniowej FIDIC;
  • mechanizm nienaliczania kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy do czasu wykonania elementu – Materiały do wniosku o DUŚ; zachowanie terminu wykonania tego elementu wyłącza możliwość naliczenia kar umownych za wcześniejsze etapy;
  •  nabycie przez zamawiającego praw autorskich do dokumentacji następuje z chwilą odbioru (a nie przejęcia) utworów.

Negocjatorami umowy z ramienia ZOPI byli: Prezes Zarządu Anna Oleksiewicz i Wiceprezes Zarządu Arkadiusz Merchel. W poszczególnych spotkaniach, zależnie od ich tematyki, brali udział także przedstawiciele firm – członków organizacji.

Zgodnie z zapowiedziami GDDKiA kolejnym etapem prac nad kluczowymi dokumentami w obszarze projektowania będzie Opis Przedmiotu Zamówienia w postępowaniach na prace projektowe.