Ostatnie spotkania Grupy „Projektant + Inżynier” w ramach Forum Inwestycyjnego PKP PLK SA poświęcone były kwestiom współpracy inwestora z firmami zarządzającymi kontraktami i sprawującymi nadzór inwestorski. Podstawą do dyskusji była prezentacja ZOPI, w której zebrano propozycje zgłoszone przez firmy członkowskie. Dyskusje rozpoczętą 25 stycznie kontynuowano na następnym posiedzeniu 13 lutego.

Najważniejsze kwestie w relacjach PLK – Inżynier:

1. kryteria wyboru ofert:

  • waga poszczególnych kryteriów,
  • powrót do tzw. „średniej miarodajnej,”
  • wzrost znaczenia kryteriów pozacenowych.

2. zapisy Umowy bazowej (wzorcowej) na usługi Inżyniera:

  • okresy wydłużenia terminu realizacji,
  • sposobu ustalenia i wypłaty wynagrodzenia,
  • brak równowagi stron, np. w kwestii kar umownych.

3. waloryzacja wynagrodzenia w obecnych i nowych Umowach na Inżyniera:

  • zbyt niski limit w nowych umowach,
  • brak aneksów dla umów w realizacji,
  • bieżąca współpraca podczas realizacji inwestycji.

4. współpraca Inwestor – Projektant – Inżynier:

  • procedury uzgadniania roszczeń i zmian,
  • współpraca z Zakładami Linii Kolejowych (IZ),
  • umowne terminy realizacji Kontraktów.

Postanowiono również utworzyć 3 mniejsze Grupy Robocze dla omówienia szczegółów:

  • kryteriów oceny ofert/warunków udziału w postępowaniach,
  • umowy bazowej,
  • waloryzacji.