Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała pierwsze aneksy dotyczące waloryzacji umów na dokumentację projektową. 6 czerwca dwie firmy aneksowały 18 kontraktów (łącznie 90 umów zostanie objętych indeksacją).

Aneksy wprowadzają 5% limit waloryzacji (w umowach, które pierwotnie nie miały waloryzacji) oraz zwiększają ten limit o 5% (w umowach, które miały 5% waloryzację).

By umowy zostały aneksowane konieczne jest, by:

  • złożenie ofert miało miejsce przed 24 lutego 2022 r.
  • umowa była niezakończona (nierozliczona pod względem finansowym)
  • umowa dotyczy zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych lub Programu Budowy 100 Obwodnic.

ZOPI rozpoczęło starania o waloryzację kontraktów na usługi intelektualne w 2022 roku.

Aktualnie rozwiązania waloryzacyjne nie są wystarczające i nadal będziemy czynić starania aby wdrożona została waloryzacja 2.0 (zwiększenie limitu do 15%) oraz aby umowy, które zostały zakończone i które nie zostały zwaloryzowane zostały objęte rekompensatą kosztów.

Więcej o pierwszej transzy waloryzacji na stronie GDDKiA.