9 kwietnia miała miejsce uroczystość wręczenia certyfikatów Gwiazdy Rankingu Buildera. Wyniki rankingu poznaliśmy już kilka tygodni wcześniej.

W tym roku po raz pierwszy tytuł Gwiazd został przyznany 85 firmom inżynieryjnym i projektowym. Inicjatorem docenienia podmiotów w tej kategorii był Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów.

Pełna lista wyróżnionych firm dostępna jest na stronie: https://builderpolska.pl/2024/02/27/ranking-firm-inzynieryjnych-i-projektowych-1-edycja/

Gwiazdy Rankingu Buildera zostały przyznane w oparciu o analizę pięciu edycji rankingu obejmujących dane finansowe za lata 2018-2022 publikowane w KRS w szczególności: przychody ze sprzedaży, suma aktywów, zysk netto.

Ranking jest elementem projektu „Build the Future” prowadzonego od 2019 roku przez miesięcznik „Builder”, PwC Polska oraz Dun & Bradstreet, którego celem jest analiza kondycji polskiego budownictwa, perspektyw rozwoju oraz promocja firm budowlanych osiągających spektakularne sukcesy.

Uroczystość wręczenia certyfikatów poprzedziły debaty poświęcone sytuacji i perspektywom dla firm oraz branży budowlanej.

Niezwykle ciekawa była dyskusja w gronie Projektanci-Inżynierowie-Generalni Wykonawcy, podczas której wszystkie strony przyznały, że należy wzmacniać współpracę opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu, zwłaszcza w obliczu aktualnych wyzwań.

Wykonawcy i Projektanci zgodzili się, iż kluczowe jest wypracowanie zasad dla kontraktów w systemie „Projektuj i Buduj” w zakresie m. in. „automatycznej” waloryzacji czy nie przenoszenia „kar umownych” na Projektanta 1:1. Po osiągnięciu konsensusu w ww. konieczne będzie podjęcie dialogu z Zamawiającymi, by przedstawić wspólnie wypracowane postulaty.

W opinii debatujących niezwykle istotna jest konsolidacja branży, wzmocnienie jej pozycji, aby przygotować się i z sukcesem realizować duże nadchodzące projekty infrastrukturalne (np. energetyka jądrowa, odbudowa Ukrainy), tak by nie zostać zmarginalizowanymi do roli podwykonawców dużych firm zagranicznych.

Zwrócono uwagę, iż Inwestorzy/Zamawiający, pomimo prawie 3 dekad pozyskiwania środków UE i realizacji inwestycji, nie wypracowali wystarczająco dobrych praktyk, aby unikać dołków inwestycyjnych pomiędzy perspektywami. Taka niestabilność i brak ciągłości zamówień odbija się niekorzystnie dla rynku (np. odpływ kadr, niskie wynagrodzenia).

Uczestnicy debaty odnieśli się również do 3-letniej perspektywy wydatkowania środków z KPO. Konieczny jest dialog z Zamawiającymi w tym zakresie i uświadomienie, że czas który został stracony czekając na uruchomienie środków unijnych nie zostanie „nadrobiony” przez Wykonawców, nawet pod ryzykiem naliczenia im kar umownych. Konieczne jest zatem wypracowanie systemowych rozwiązań, aby firmy nie ponosił kar za nie swoje winy.