Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła zarzuty ZOPI skierowane wobec postanowień wzoru umowy i opisu przedmiotu zamówienia proponowanych przez PKP PLK S.A.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa” o nr 9090/IREZA5/23319/06310/20/P ZOPI sprzeciwiło się nieuzasadnionemu i nadmiernemu przenoszeniu ryzyk na wykonawców.

Zgłosiliśmy ponad 30 zmian mających na celu przywrócenie równowagi stron umowy, jednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia i zminimalizowanie ryzyka niedoszacowania ofert.

Zamawiający uwzględnił część zarzutów, niemniej jednak pozostałe podtrzymaliśmy i w dniu 19 stycznia 2021 r. przedstawiliśmy swoje argumenty i oczekiwania przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Izba przychylając się do argumentów ZOPI nakazała Zamawiającemu:

  1. ustalić limit ograniczenia zakresu przedmiotowego zamówienia w przypadku utraty dofinansowania oraz wprowadzić 7 dniowy termin na przekazanie wykonawcy informacji o zamiarze rozwiązania umowy z uwagi na utratę dofinansowania;
  2. wprowadzić obowiązek jednokrotnego zgłoszenia wad do dokumentacji projektowej;
  3. wprowadzić katalog kar umownych płatnych przez zamawiającego na rzecz wykonawcy;
  4. wykreślenie zapisu wskazującego, iż ryzykiem wykonawcy jest uzyskanie informacji od spółek z grupy PKP oraz spoza grupy PKP;
  5. wykreślenie obowiązku przygotowania kompletnych wniosków o wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub nowej decyzji w przypadku zmiany zakresu projektu w stosunku do zakresu określonego pierwotną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jesteśmy przekonani, że rozstrzygnięcie Izby jest istotnym krokiem w procesie tworzenia konkurencyjnych, przejrzystych i sprawiedliwych dla obu stron warunków realizacji zamówień finansowych ze środków publicznych i unijnych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią odwołania oraz artykułem opublikowanym na Rynku Infrastruktury.

20201223-Odwolanie-KIO-ZOPI-PKP-PLK.pdf (728 pobrań )