Do 09 marca GDDKiA oczekuje na oferty od wykonawców zainteresowanych opracowaniem dokumentacji projektowej dla planowanej dwujezdniowej drogi na parametrach drogi ekspresowej z Rabki do granicy ze Słowacją w Chyżnem. ZOPI złożył odwołanie od wielu postanowień dokumentacji przetargowej, także zainteresowani wykonawcy składali wiele pytań do treści SWZ.

Organizujący przetarg Oddział GDDKiA w Krakowie zdecydował się na wprowadzenie w Specyfikacji Warunków Zamówienia wielu zmian wychodzących naprzeciw oczekiwaniom podmiotów rynkowych.

Zmiany w SWZ dotyczyły m.in.

  • Wyłączenia z jego zakresu etapu II, a tym samym obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania oferentów na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji. Okres realizacji zamówienia w związku z tym uległ skróceniu, z 56 do 45 miesięcy,
  • Waloryzowania wynagrodzenia począwszy od 7-ego miesiąca trwania umowy, a nie dopiero od 13-ego,
  • Wprowadzenia możliwości zmiany umowy (terminu wykonania lub wynagrodzenia) w sytuacji zmiany przepisów prawa lub wymagań zamawiającego, o ile wykonawca wykaże ich wpływ na należyte wykonanie umowy,
  • Procedury uzyskiwania zgód właścicieli lub zarządców nieruchomości na wykonanie na nich badań niezbędnych do realizacji zadania, w tym geologicznych,
  • Umożliwienia – na wniosek wykonawcy – płatności częściowych, to jest zapłaty za częściowo wykonane opracowania na podstawie protokołu z zaawansowania prac projektowych, w oparciu o rzeczowe zaawansowanie prac projektowych wykazane w raporcie okresowym (miesięcznym) z postępu prac,
  • Odstąpienia od uzależnienia zapłaty 20% wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie opracowania od uzyskania klauzuli ostateczności dla decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
  • Wykreślenia zapisu dopuszczającego wyłącznie jednokrotną zmianę członka personelu wykonawcy, wskazanego w ofercie, niezależnie od tego czy zmiana będzie dotyczyła jednej lub kilku osób,
  • Wprowadzenia zasadę, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zamawiającego, zamawiający zwróci wykonawcy bezpośrednie koszty przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  • Wykreślenia wymagania, aby wykonawca w terminie do 45 dni od podpisania umowy przedstawił szczegółową kalkulację ceny jednostkowej etapów i opracowań projektowych pod rygorem utraty roszczenia o waloryzację wynagrodzenia,
  • Rozliczania wykonywania mapy do celów projektowych hektarami powierzchni objętej opracowaniem.

Po przeanalizowaniu zmian, wprowadzonych w specyfikacji przez zamawiającego, ZOPI podjął decyzję o wycofaniu zarzutów z Krajowej Izby Odwoławczej.