18 kwietnia ZOPI wniosło odwołanie do KIO na postępowanie pn. „Uzyskanie decyzji ZRID wraz z dokumentacją projektową i opracowaniami towarzyszącymi dla zadania: Budowa dwujezdniowej drogi krajowej na odcinku Knyszyn – Korycin”.

Zamawiający (GDDKiA O/Białystok) podjął negocjacje w wyniku, których dokonano zmian w dokumentacji uwzględniając wszystkie postulaty ZOPI. W konsekwencji odwołanie zostało wycofane.

Główne zarzuty ZOPI dotyczyły m. in.:

 1. ukształtowanie postanowień SWZ dot. kryteriów oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” w sposób prowadzący do arbitralnego wyboru oferty, jedynie pozornie najkorzystniejszej;
 2. ukształtowanie postanowień SWZ dot. prawa opcji w sposób polegający na zaniechaniu dokonania opisu przedmiotu zamówienia dla zakresu opcyjnego w sposób jednoznaczny, wyczerpujący i uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy jednoczesnym ustanowieniu obowiązku podania dla zakresu opcyjnego ceny ryczałtowej;
 3. ukształtowanie postanowień SWZ dot. prawa opcji w sposób polegający na ustanowieniu prawa zamawiającego do skorzystania z poszczególnych świadczeń wchodzących w skład prawa opcji przy jednoczesnym ustanowieniu obowiązku podania jednej ceny ryczałtowej dla całego zakresu rzeczowego prawa opcji;
 4. ukształtowanie postanowień SWZ dot. opisu przedmiotu zamówienia w sposób polegający na zaniechaniu dokonania opisu przedmiotu zamówienia dla zakresu podstawowego w stosunku do ilości projektów podziałów nieruchomości;
 5. ukształtowanie postanowień SWZ dot. opisu przedmiotu zamówienia w sposób polegający na zaniechaniu dokonania opisu przedmiotu zamówienia dla zakresu podstawowego w stosunku do ilości i rodzajów badań geologicznych;
 6. określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej dotyczącej Projektanta mostowego;
 7. sformułowanie postanowień Umowy regulujących klauzulę waloryzacyjną w sposób niejednoznaczny i nieprecyzyjny;
 8. sformułowanie warunków płatności wynagrodzenia w sposób bezpodstawnie preferujący wykonawców mogących kredytować zamawiającego.

 

W wyniku przeprowadzonego dialogu zamawiający dokonał zmian w dokumentacji wprowadzając wszystkie postulaty ZOPI, w tym między innymi:

 • zmieniono i dookreślono Tabelę Elementów Rozliczeniowych (TER) w sposób sugerowany przez ZOPI wraz z większą ilością pozycji możliwych do zafakturowania przez biura projektowe;
 • wyodrębniono z przetargu badania geologiczne;
 • zmodyfikowano wymagania dot. Projektanta mostowego.

 

Pełna treść odwołania dostępna jest pod linkiem: ZOPI_odwołanie do KIO_DK Knyszyn-Korycin (16 pobrań ) .