ZOPI złożyło odwołanie do KIO na treść SIWZ w postępowaniu PKP PLK o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Ełk – Trakiszki (granica państwa) – dokumentacja projektowa”.

Związek zaproponował szereg zmian mających na celu przywrócenie równowagi stron umowy, dookreślenie przedmiotu zamówienia i zminimalizowanie ryzyka niedoszacowania przez Wykonawcę ceny oferty. ZOPI zakwestionowało także wymaganą przez Zamawiającego długość okresu (5 i 7 lat) przed upływem terminu składania ofert, w ramach którego badane ma być doświadczenie członków zespołu projektowego.

Zamawiający w odpowiedzi na złożone odwołanie wprowadził do SIWZ i wzorca umowy 27 zmian uwzględniających postulaty ZOPI w pełni lub częściowo.

Zamawiający m.in. wydłużył ww. okres z 5 i 7 lat do 10 lat. Ponadto Zamawiający wprowadził szereg możliwości zmiany umowy w zakresie terminu i sposobu realizacji zamówienia, a także wzrostu wynagrodzenia. Wprowadzono także rozróżnienie na wady istotne i nieistotne, co znalazło odzwierciedlenie w procedurze odbiorów. Zmieniono zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, uzależniając wysokość zabezpieczenia od tego, czy prawo opcji zostało uruchomione, a także przewidując częściowy zwrot zabezpieczenia za poszczególne fazy projektu. Dookreślone lub wydłużone zostały także terminy realizacji obowiązków wykonawcy.

To już czwarte odwołanie ZOPI, dzięki któremu postanowienia SIWZ uległy zmianie w kierunku uwzględniającym także potrzeby i interesy wykonawców. Dowodzi to rosnącej świadomości wszystkich stron inwestycji i stanowi dla ZOPI motywację do podejmowania kolejnych działań i inicjowania rozmów oraz negocjacji z zamawiającymi.