Krajowa Izba Odwoławcza wydała orzeczenie w dwóch połączonych sprawach odwołań ZOPI od warunków przetargów PKP PLK SA (sygn. akt KIO 124/23 oraz KIO 168/23) na opracowanie dokumentacji projektowej dwóch inwestycji: Tychy – Katowice Ligota oraz Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom.

 

KIO uwzględniła w znacznym stopniu odwołania w zakresie zarzutów nieprecyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia i nakazała zamawiającemu wykreślenie lub zmianę kwestionowanych zapisów:

  1. W OPZ w części 2.2 pkt 12 w sprawie zapisu: „Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do dostarczenia Zamawiającemu innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych”. KIO nakazało zamawiającemu wyczerpujące określenie listy dokumentów, jakie wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zamawiającemu.
  2. W punkcie 6 i 7 części 4.4.2 Tomu III SWZ, w którym zamawiający wymagał: „Opracowania dokumentacji projektowej zamiennej (…) w przypadku zaistnienia zmian istotnych w rozumieniu Prawa budowlanego” oraz „Opracowywania dokumentacji zamiennych (rysunek i opis), które nie stanowią istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu lub innych dodatkowych opracowań niezbędnych dla realizacji Projektu”, KIO nakazało wskazanie, że warunkiem żądania opracowania dokumentacji projektowej zamiennej będzie obiektywna niemożliwość zrealizowania dokumentacji pierwotnej.
  3. W punkcie 3 części 3.1, Tomu III SWZ, gdzie zamawiający określa zasady korzystania przez wykonawcę z opracowań i dokumentów zamawiającego i powiązanych z nim jednostek, KIO nakazała wykreślenie fragmentu, że to wykonawca „ponosi ryzyko związane z ich prawidłowym ustaleniem i wykorzystaniem” oraz wskazanie, że obowiązek poniesienia przez wykonawcę kosztów uzyskania informacji nie dotyczy informacji uzyskiwanych od zamawiającego.
  4. W części 4.4.2 Tomu III SWZ, w którym zamawiający określił czas reakcji wykonawcy na wezwanie zamawiającego w ramach pełnienia nadzoru autorskiego jako: „niezwłocznie, tj. w ciągu godziny od otrzymania wezwania” KIO nakazała zmianę przez wskazanie, że wykonawca będzie zobowiązany do przekazania informacji o maksymalnym czasie Pobytu lub Konsultacji w terminie do godz. 16.00 następnego dnia roboczego po dniu doręczenia wezwania.
  5. W części 4.3.3 tomu III SWZ KIO nakazała zmianę przez wskazanie szacowanej liczby nieruchomości, które wymagają podziału dla realizacji zamówienia.

 

Zamawiający na skutek odwołań dokonał modyfikacji również innych zapisów specyfikacji, w tym:

  • rezygnacji z obowiązku Wykonawcy sporządzenia i przedstawienia Planu monitorowania środków kontroli ryzyka dotyczącego etapu robót;
  • wymaganego doświadczenia Koordynatora branży zabezpieczenie i sterowanie ruchem kolejowym;
  • jednoznacznego przedstawienia założeń dla przeznaczonych do zaprojektowania urządzeń stacyjnych;
  • dodania wyczerpujących informacji w kwestii ewentualnej konieczności zaprojektowania Linii Potrzeb Nietrakcyjnych (LPN) i wymagań w tym zakresie.