W dniu 22 kwietnia 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie firm członkowskich Związku.

Podczas obrad członkowie ZOPI pozytywnie ocenili działalność Związku w roku 2021. Zgromadzenie podjęło uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu z działalności Związku oraz sprawozdanie finansowe, a także udzieliło członkom Zarządu Związku absolutorium z pełnionych funkcji.

Członkowie ZOPI omówili również propozycje kolejnych inicjatyw Związku oraz dalszej działalności Związku w przyszłości.

Dziękujemy uczestnikom Walnego Zgromadzenia za inspirujące sugestie i ciekawą dyskusję.