W dniu dzisiejszym ZOPI wspólnie z Izbą Gospodarczą Transportu Lądowego w odpowiedzi na potrzeby branży złożyło kilkanaście różnych postulatów wpływających na usprawnienie i przyspieszenie procesów inwestycyjnych. Aktywność organizacji związana jest z pracami nad Tarczą Antykryzysową 3.0.

Postulowano m.in.:

 • zmianę regulacji dotyczących zawieszenia lub wstrzymania biegu terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach sądowoadministracyjnych i administracyjnych, które na chwilę obecną znacznie utrudniają lub uniemożliwiają branży budowlanej realizację inwestycji;
 • uelastycznienie regulacji wynikających z Kodeksu pracy wpływających na zawieranie umów o pracę na czas nieokreślony;
 • zapewnienie wstrzymania waloryzacji „w dół” dla pracowników branży, których wynagrodzenie zależy od niestabilnego obecnie współczynnika GUS dot. średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
 • aktualizację regulaminu postępowania KIO w zakresie rozpoznawania odwołań;
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących odpłatności za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby wykonanie świadczeń projektowych;
 • doprecyzowanie niejednoznacznie określonych przesłanek nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego;
 • skrócenie czasu oczekiwania na stanowisko podmiotów trzecich i organów administracji w kwestii wydawania opinii, wezwań do usunięcia braków formalnych i decyzji;
 • doprecyzowanie czasu trwania usługi nadzoru inwestorskiego i należnego wynagrodzenia w przypadku przedłużania się procesu inwestycyjnego;
 • określenie pandemii COVID-19 mianem siły wyższej;
 • skrócenia terminów płatności / etapowanie rozliczenia za prace projektowe;
 • dopuszczenie składania dokumentów np. notarialnych w formie kopii za poświadczeniem;
 • doprecyzowanie katalogu przypadków, gdy istnieje możliwość prowadzenia prac na podstawie zgłoszenia, a nie pozwolenia na budowę;
 • połączenia pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej w jedną procedurę administracyjną;
 • wprowadzenie definicji „modernizacji” w prawie budowlanym i odpowiednich ustawach;
 • Wprowadzenie jednej właściwości organu administracyjnego dla przedsięwzięć czy pojedynczych obiektów znajdujących się̨ w kilku obszarach administracyjnych (gminach, województwach, terenie kolejowym zamkniętym i otwartym).