Dwie organizacje skupiające najbardziej zainteresowanych badaniami gruntu na potrzeby inwestycji drogowych – czyli projektantów i geologów – wystąpiły wspólnie do GDDKiA z propozycjami zmian wytycznych prowadzenia takich badań. ZOPI oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego (PZWBPG) proponują m.in. zmiany w zakresie badań wymaganych na różnych etapach projektowania.

Wprowadzone Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 22 z roku 2019 „Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego” podniosły jakość prowadzonych badań oraz dokumentacji wynikowych – uważają obie organizacje, ale w pewnych zapisach wymagają udoskonalenia. Część zapisów szczegółowych specyfikacji inwestora prowadzi do nadmiernych i nieuzasadnionych wymagań co do rodzaju i zakresu badań wykonywanych na takich etapach inwestycji, gdzie odpowiedzialność za rozpoznanie podłoża spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oczekuje często od Wykonawcy przeprowadzania takich badań, których wykonanie powinno było być zrealizowane wcześniej przez Zamawiającego. Badania te nie są z kolei potrzebne (pod względem technicznym) Wykonawcy do opracowania dokumentacji. Skutkiem wydłużających się uzgodnień zakresu badań jest skracanie czasu na ich przeprowadzenie, co utrudnia rzetelne wykorzystanie wyników przez Projektanta. Organizacje proponują, by Wytyczne były obligatoryjne na etapie STEŚ i Koncepcji Programowej, jak też na etapie PB w przypadku systemu „buduj”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wystąpienia:

20221018-Kluczowe-problemy-prac-geologicznych-podczas-przygotowania-inwestycji-drogowych.pdf (265 pobrań )