Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów (ZOPI) skierował do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec niezgodnych z przepisami Prawa zamówień publicznych warunków ogłoszonego 12 sierpnia br. przetargu PKP PLK S.A na  pełnienie nadzoru nad inwestycją na linii kolejowej E65 na odcinku Tychy – Most Wisła. Za niezgodne z prawem ZOPI uznało kilka zapisów specyfikacji i projektu umowy z wykonawcą:

  • Nieprawidłowe określenie czasu realizacji umowy i terminu jego zakończenia (Terminem zakończenia Umowy jest zatwierdzenie wystawionego przez Inżyniera Raportu Końcowego Wykonawcy). Czas na zatwierdzenie Raportu nie jest w żaden sposób ograniczony, co uniemożliwia wykonawcy dokonanie rzetelnej wyceny
  • Nieprawidłowe ustalenie zasad wynagradzania wykonawcy, poprzez inny poziom w okresie podstawowym, inny w okresie wydłużonym (80% podstawowego) i inny w wykraczającym poza okres wydłużony (60%) przy czym – co istotne – zakres świadczenia i obowiązki wykonawcy w tym okresie nie ulegają zmianie. Ponadto, Zamawiający zastrzega, że wykonawca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, do wartości 25% Kwoty Warunkowej. Takie oczekiwanie Zamawiającego – zdaniem ZOPI – przeczy zasadzie ekwiwalentności świadczeń stron.
  • Naruszenie równowagi kontraktowej stron poprzez brak jakichkolwiek kar dla Zamawiającego, np. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
  • Nadmierne i nieuzasadnione ryzykami żądanie od wykonawcy dedykowanej polisy OC dla kontraktu, podczas gdy interesy Zamawiającego mogą zostać zabezpieczone ogólnym ubezpieczeniem w zakresie prowadzonej przez wykonawcę działalności oraz/lub ubezpieczeniem OC poszczególnych członków personelu wykonawcy.
  • Ograniczenie wysokości waloryzacji kontraktu do 10% wynagrodzenia netto wykonawcy, co powoduje, że nie zapewnia ona realnego utrzymania rentowności kontraktu w czasie bardzo wysokiej i postępującej inflacji.

Złożyliśmy odwołanie, korzystając z naszych uprawnień jako organizacji pracodawców do wnoszenia środków ochrony prawnej – wyjaśnia Anna Oleksiewicz, prezes Zarządu ZOPI. Warto w tym momencie podkreślić, że te warunki, od których się odwołujemy, nie są jakoś wyraźnie inne od zawartych we wcześniejszych postępowaniach tego Zamawiającego, one są przenoszone na zasadzie „kopiuj – wklej”. Chcemy jednak zwrócić w ten sposób uwagę na to, że żyjemy w innej sytuacji niż kilka lat temu. Najważniejsze dla publicznych przetargów instytucje, jak Urząd Zamówień Publicznych czy Prokuratoria Generalna RP wydają opinie o konieczności zadbania o równowagę ekonomiczną stron, rząd pracuje nad zasadami powszechnej waloryzacji, a gdy przychodzi do konkretów w postaci nowych przetargów, Zamawiający kopiują stare wzory SIWZ i umów tak, jakby nic się nie wydarzyło.

Odwolanie-ZOPI-vs-PKP-PLK-22.08.2022-skan-wniesiony.pdf (283 pobrania )