W dniach 17-19 kwietnia, w Krakowie, odbędzie się konferencja „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów”. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, a ZOPI jest patronem merytorycznym.

W konferencji udział weźmie Dariusz Tomaszewski, firma Geoprzem, który przedstawi wystąpienie: ZOPI inicjatorem nowoczesnych technologii i racjonalnych przepisów geodezyjnych w projektowaniu dróg i obiektów inżynierskich.

W ramach prezentacji zostaną omówione problemy braku wdrożenia nowoczesnych technologii oraz przepisów dla prac geodezyjnych  w projektowaniu dróg i obiektów inżynierskich, szczegółowo zostanie omówiony monitoring geodezyjny osuwisk, wykopów drogowych oraz budowy nasypów drogowych przy zastosowaniu nowych technologii. W związku z wyzwaniami z młodymi kadrami przedstawione zostaną perspektywy rozwoju zawodowego dla studentów.

Rejestracja i szczegółowy program dostępny: https://www.sitk.org.pl/novdrog-24/

Serdecznie zapraszamy!