Członkowie ZOPI wypracowali propozycję koszyka waloryzacyjnego dla umów na projektowanie, zawierającego podział kosztów, związanych z realizacją takich umów i wskaźników, według których możliwa będzie zmiana wynagrodzenia. Propozycje zostały przesłane do GDDKiA 18 listopada b.r.

Związek wielokrotnie domagał się wprowadzenia do umów na projektowanie klauzul waloryzacyjnych, a w przypadku gdy one istniały – podwyższenia limitów. Zwracano przy tym uwagę, że w miesiącach letnich Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała aneksy waloryzujące wynagrodzenia firm budowlanych – generalnych wykonawców, a obecnie uzgadnia takie same postanowienia z firmami utrzymaniowymi. Zdaniem ZOPI, niezrozumiałe w tej sytuacji było pomijanie w waloryzacji umów firm projektowych.

Podczas spotkania z branżą projektową, które odbyło się 8 listopada w Józefowie, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski poinformował, że jest zarówno wola waloryzacji umów, jak i zagwarantowane na to środki finansowe. Przeszkodą do tej pory był brak informacji o tym, jak wygląda podział kosztów w firmach projektowych, który – zdaniem Dyrekcji – uniemożliwiał stwierdzenie jak ogólny wzrost kosztów, spowodowany inflacją, wpływa na koszty realizacji umów przez projektantów. Dyr. Żuchowski zwrócił się do ZOPI, jako reprezentanta środowiska, o zaproponowanie koszyka waloryzacyjnego.

Firmy skupione w ZOPI zaproponowały, by 70% wartości koszyka stanowiły koszty wynagrodzeń projektantów i podwykonawców (głównie branży geologicznej), waloryzowane po połowie wskaźnikiem wzrostu średniego wynagrodzenia według GUS i wskaźnikiem inflacji CPI (Consumer Prices Index). Pięcioprocentowy udział w koszyku mają koszty specjalistycznego oprogramowania i sprzętu informatycznego, również waloryzowane wskaźnikiem CPI. Taki sam udział przypada na koszty finansowe, jak polisy, gwarancje i kredyty, które powinny być po połowie zwiększane o wskaźnik CPI i o zmianę poziomu stóp procentowych. Pozostałych 20% to inne koszty realizacji umowy (m.in. prowadzenia biura, transportu, obsługi księgowej, informatycznej i prawnej), które również powinny być zwiększane o wskaźnik CPI.

Zdaniem ZOPI uzgodnione w toku dalszych prac z GDDKiA zasady waloryzacji powinny dotyczyć nie tylko nowozawieranych umów, lecz także wciąż realizowanych umów z lat wcześniejszych.

20221118 załącznik do pisma koszyk waloryzacyjny – tabela rozbicia kosztów w projektowaniu