W piśmie do Ministra Infrastruktury ZOPI zaproponował zmianę zadań Kolejowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGiK), co ma usprawnić prace przygotowawcze dla inwestycji na kolei.

W stanowisku, które powstało w oparciu o doświadczenia wykonawców opracowań geodezyjnych i biur projektów, Związek proponuje przeniesienie wydawania klauzul map do celów projektowych, niezbędnych do realizacji każdej inwestycji, do właściwych terenowo powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Utrzymywanie wymogu uzgadniania map z KODGiK powoduje wydłużanie czasu i komplikowanie procedur związanych z przygotowaniem opracowań geodezyjnych w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Główną przyczyną jest anachroniczny, wobec postępującej cyfryzacji oraz nowoczesnych technologii, status terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe. Tymczasem – jak podkreślono w wystąpieniu – przebieg dróg ekspresowych i autostrad nie jest utajniony, również wiele lat temu wyłączono z terenów zamkniętych obszary elektrowni, hut i innych zakładów przemysłowych o charakterze strategicznym dla państwa. Obszary te przeszły pod geodezyjną kompetencję odpowiednich starostw powiatowych. Według ZOPI, konieczna jest zmiana statusu terenów kolejowych na tereny otwarte, co jest możliwe w drodze decyzji Ministra. Przechowywana w KODGiK dokumentacja związana z eksploatacją linii (profil, protokoły regulacji, plany sytuacyjne) powinna być przekazana do prowadzenia przez właściwe Zakłady Linii Kolejowych PKP PLK, a wszelkie dane ewidencyjne z Wydziałów Geodezji PKP S.A. – do powiatowej bazy Ewidencji Gruntów i Budynków.

Obowiązujący standard techniczny „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” GK-1, wprowadzony Uchwałą Zarządu PKP S.A. w 2016 r. – uważa ZOPI – nie przystaje do dzisiejszych standardów geodezyjnych w kwestiach: technik pomiarowych, geometrii sieci pomiarowej, lokalizacji i stabilizacji osnowy, zapewnienia jej stabilności i utrzymania w trakcie realizacji. Opracowania geodezyjne na potrzeby planowanych inwestycji dla terenów zamkniętych wymagają korzystania z zasobów KODGiK i uzgadniania z nimi powstających map do celów projektowych. Zdarza się, że okres oczekiwania na weryfikację pojedynczej mapy wynosi od 3 od 6 miesięcy, co wynika ze skomplikowanych wewnętrznych procedur i braku nowoczesnego oprzyrządowania w tych jednostkach. Mapy sytuacyjne wydawane przez KODGiK często udostępniane są w wersji analogowej i konsekwentnie – dokumentacja przekazywana do weryfikacji przez KODGIK musi być obligatoryjnie w postaci analogowego wydruku, tymczasem formą przekazania dokumentacji do zasobów powiatowych jest postać elektroniczna. Również potwierdzenie przyjęcia dokumentacji do zasobu jest uzyskiwane po czasie kilkukrotnie dłuższym w stosunku do opracowania dla terenu otwartego.

Określenie kompetencji w zakresie nadzoru nad prowadzonymi pracami i relacji między zasobem państwowym i branżowym jest niezbędne, aby ułatwić pracę wykonawcom opracowań i w efekcie przyspieszyć przygotowanie inwestycji kolejowych – uważa Związek w piśmie, które zostało przekazane również do wiadomości Głównego Geodety Kraju.