W minionym roku prowadziliśmy prace nad propozycją modyfikacji kryteriów oceny ofert dla umów o nadzór realizowanych na rzecz GDDKiA, które to prace zaowocowały przygotowaniem propozycji kryteriów obejmującej:

– nowy sposób obliczania punktów w kryterium „cena” w oparciu o tzw. „średnią miarodajną” (waga – 50 %);
– kryterium pozacenowe „Doświadczenie personelu Konsultanta” (waga – 20 %)
– kryterium pozacenowe „Analiza Dokumentacji” (waga – 20 %)
– kryterium pozacenowe „System motywacyjny Wykonawcy” (waga – 10 %).

Nowatorskim rozwiązaniem jest zaproponowanie jako kryterium Systemu motywacyjnego Wykonawcy, którego idea opiera się na zadeklarowaniu przez Wykonawcę osiągnięcia określonych zdarzeń, które wpłyną na wykonanie przedmiotu zamówienia w jakości wykraczającej poza oczekiwaną przez Zamawiającego w SWIZ. System Motywacyjny będzie załącznikiem do umowy, zaś jego realizacja będzie dodatkowo premiowana.

Propozycja zmian została przekazana GDDKiA pod koniec ubiegłego roku. Zaproponowane rozwiązania będą przedmiotem dalszych dyskusji i mamy nadzieję, że doprowadzą do ostatecznego wypracowania mechanizmów, które w sposób korzystny wpłyną na jakość oczekiwanej przez zamawiającego usługi.

Zapraszamy zainteresowane firmy do udziału w dalszych pracach organizacji w tym obszarze.

Pełna propozycja modyfikacji kryteriów oceny ofert jest dostępna poniżej.

2021_12_23_ZOPI_kryteria-oceny-ofert_FINAL.pdf (291 pobrań ) .