Złożyliśmy kolejne odwołanie na postanowienia SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonym przez PKP PLK S.A.

Odwołanie dotyczy postępowania pn.: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska na odcinku Katowice – Gliwice – opracowanie studium wykonalności w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” nr 9090/IREZA4DZ/00845/01193/21/P.

Część zarzutów dotyczy postanowień, które były już przedmiotem rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej w szeroko komentowanym wyroku z dnia 22 stycznia 2021 r., KIO 3439/20. W wyroku tym KIO uwzględniła w dużej mierze zarzuty ZOPI, m.in. nakazując PKP PLK S.A. wykreślenie zapisów obciążających wykonawcę ryzykiem niepozyskania materiałów będących w posiadaniu spółek z Grupy PKP czy zobowiązując zamawiającego do jednokrotnego zbiorczego zgłaszania wad dokumentacji przy odbiorach, a także nakazując wprowadzenie kar umownych obciążających PKP PLK S.A. w przypadku zwłoki w realizacji obowiązków w procedurze odbioru prac. PKP PLK S.A. nie zmodyfikowała dokumentacji przetargowej dla nowego postępowania, w zakresie w jakim KIO uwzględniła zarzuty w sprawie KIO 3439/20.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią odwołania:

20210322-KIO-ZOPI-p-ko-PKP-PLK-odwolanie-z-prezentata.pdf (498 pobrań )