ZOPI złożyło odwołanie do KIO na treść SIWZ w postępowaniu PKP PLK o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Ełk – Trakiszki (granica państwa) – dokumentacja projektowa”.

W ocenie ZOPI Zamawiający ukształtował postanowienia umowy oraz OPZ w sposób znacząco naruszający równowagę kontraktową stron. Wykonawcy zostali zobligowani do uwzględnienia bardzo szerokiego katalogu ryzyk i kosztów, których w istocie nie są w stanie oszacować na etapie przygotowania oferty. Granice przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane przez wybranego wykonawcę nie zostały określone w sposób precyzyjny, a przy tym możliwość zmiany umowy w zakresie podwyższenia wysokości wynagrodzenia jest bardzo ograniczona.

ZOPI zaproponowało szereg zmian mających na celu przywrócenie równowagi stron umowy, dookreślenie przedmiotu zamówienia i zminimalizowanie ryzyka niedoszacowania przez Wykonawcę ceny oferty.

Zapraszamy do lektury zgłoszonych uwag.

20200817-Odwołanie-ZOPI-Tabela-nr-1-FINAL.pdf (632 pobrania )