ZOPI złożyło kolejne odwołanie do KIO, tym razem na treść SIWZ w postępowaniu GDDKiA o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla budowy obwodnicy Limanowej oraz obwodnicy Nowego Targu”.

W ocenie ZOPI Zamawiający ukształtował istotne postanowienia umowne w sposób wykraczający poza uzasadnione potrzeby Zamawiającego, m.in. w zakresie warunków płatności wynagrodzenia, w tym płatności częściowej czy możliwości zmiany wysokości tego wynagrodzenia przy jednoczesnym zobowiązaniu wykonawcy do skalkulowania w ofercie wszelkich bliżej nieokreślonych ryzyk i kosztów. Dodatkowo Zamawiający sformułował warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej oraz kryteria oceny ofert, które zdaniem ZOPI są nieproporcjonalne i nieadekwatne do przedmiotu zamówienia. ZOPI zaproponowało zmiany postanowień SIWZ, które zapewnią wykonawcom możliwość racjonalnej oceny ryzyk i oszacowania ceny, a w konsekwencji złożenie Zamawiającemu porównywalnych ofert.

Zapraszamy do lektury pełnej treści odwołania.

20200706-KIO-Odwołanie-ZOPI-wraz-załącznikami.pdf (488 pobrań )