ZOPI złożyło odwołanie do KIO na warunki umowy na nadzór w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn. 1) „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) oraz drogi krajowej nr 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka”; 2) „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Południe (bez węzła) – Ploski”.

ZOPI uważa, że Zamawiający nie opisał przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący. SIWZ nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które pozwoliłyby na złożenie porównywalnych ofert, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Jednocześnie sformułowanie istotnych warunków umowy narusza naturę stosunku zobowiązaniowego, obowiązujące przepisy oraz równowagę stron. Dodatkowo postanowienia znajdujące się w SIWZ obarczają całym ryzykiem potencjalnych Wykonawców co uniemożliwia rzetelną wycenę.

Zapraszamy do lektury pełnej treści odwołania.

ODWOŁANIE_ZOPI-vs.-GDDKiA-Opole_O.Op_.D-3.2410.01.2020_26.06.2020.pdf (463 pobrania )