Przeanalizowaliśmy dokumentację w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami studium wykonalności dla Projektu pn.: „00100010 Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK” o numerze 155/20/KRI/6/PZP/85.

Zdecydowaliśmy się złożyć kolejne odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, gdyż treść dokumentacji przetargowej powiela błędy zidentyfikowane przez nas w pierwszym przetargu.

Zapraszamy do zapoznania się z całością zarzutów przygotowanych przez Związek.

20201130-odwolanie-CPK-.pdf (358 pobrań )