W odwołaniu, które ZOPI złożył 16 stycznia w Krajowej Izbie Odwoławczej na postanowienia  dokumentacji przetargowej GDDKiA w postepowaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Tarnowa (nowy przebieg w ciągu DK nr 73), proces przygotowawczy”, zarzuca Zamawiającemu nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia i krzywdzące wykonawców warunki umowy, między innymi dotyczące waloryzacji wynagrodzenia.

 

Przykłady nieprecyzyjnego OPZ:

  • Zamawiający wymaga, by w opracowaniach projektowych uwzględniać zmiany w przepisach prawa i wiedzy technicznej i sporządzać dokumentację projektową zgodnie z nimi w dniu przekazania opracowania. Oznacza to wymaganie świadczenia, którego zakres i sposób realizacji nie jest skonkretyzowany – jest bowiem uzależniony od zdarzeń przyszłych i niepewnych takich jak zmiana przepisów prawa i wiedzy technicznej.
  • Wymaganie, by wykonawca uzyskał zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe i badania oraz uwzględnił w cenie ofertowej pozyskanie tych zgód. Ponieważ koszt wydania takiej zgody nie jest nigdzie uregulowany, oczekiwanie, aby oferent na etapie przetargu uwzględnił w swojej kalkulacji te koszty, jest niezrozumiałe.

 

Przykłady krzywdzących zapisów umownych:

  • Zamawiający zastrzega wstrzymanie zapłaty 20% wynagrodzenia za wykonanie opracowania do czasu uzyskania klauzuli ostateczności decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Jest to uzależnienie zapłaty za wykonane zadanie od przyszłych zdarzeń, pozostających zupełnie poza kontrolą wykonawcy.
  • Zgodnie z zaproponowanym wzorem, 40% wzrostu cen nie będzie podlegać waloryzacji, a zsumowana w kolejnych latach wartość powiększonego wynagrodzenia nie przekroczy 10%. W praktyce zatem oznacza to waloryzowanie 6% wzrostu kosztów. Przy okresie realizacji zamówienia wynoszącym łącznie aż 54 miesiące, całe ryzyko nie dających się przewidzieć zmian gospodarczych zamawiający przeniósł na wykonawcę, co nie pozwala na osiągnięcie zapisanych w ustawach celów waloryzacji.
  • Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres wynikający z planowanego lub ustalonego przedłużenia terminu realizacji umowy i poniesienia kosztów z tym związanych, również w sytuacjach, gdy przedłużenie wynika z przyczyn całkowicie zależnych od zamawiającego. Zdaniem odwołującego, stanowi to klauzulę abuzywną.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią odwołania.

20230116-KIO-ZOPI_odwolanie-GDDKiA.pdf (126 pobrań )