Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów złożył 19 stycznia 2022 r. kolejne odwołanie na przetarg PKP PLK S.A. pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska” realizowanego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej (…)”.

Główne zarzuty:

  • brak jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia,
  • postanowienia umowy naruszające zasady współżycia społecznego i równowagę stron,
  • nieproporcjonalne do zakresu zadania wymagania doświadczenia zawodowego personelu,
  • klauzula waloryzacyjna nie zapewnia ekwiwalentności świadczeń stron umowy.

Przykłady braku jednoznaczności opisu zadania:

  • Żądanie od wykonawcy wytworzenia „innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych, w tym projekty fazowania robót, harmonogramy itd.”, bez określenia ich zakresu i liczby,
  • Możliwość dowolnego żądania od projektanta sporządzenia, w ramach nadzoru autorskiego, dokumentacji projektowej zamiennej, co nie wynika z przepisów obowiązującego prawa,
  • Wymaganie zawarcia w Koncepcji Programowo – Przestrzennej koncepcji rozbiórek i przystosowania obiektów kubaturowych, bez podania chociażby przybliżonej powierzchni użytkowej ani kubatury budynków.

Nadużycie dominującej pozycji kontraktowej:

Ponad to zamawiający narzuca w specyfikacji czas na reakcję na wezwanie w ramach nadzoru autorskiego w brzmieniu: „…niezwłocznie, tj. w ciągu godziny od otrzymania wezwania”. Jest to zbyt krótki termin, który w praktyce uniemożliwia wykonawcy konsultacje, w zasadzie wymaga świadczenia usługi przy komputerze 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Takie wymaganie uniemożliwia rzetelne oszacowanie planowanej usługi i czasu na jej wykonanie.

Nieproporcjonalne wymaganie doświadczenia:

Jednocześnie zamawiający wymaga od personelu na stanowisku koordynatora branży zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym doświadczenia potwierdzone wykonaniem m.in. projektu wykonawczego linii kolejowej, choć przedmiotem zamówienia nie będzie wykonanie projektu wykonawczego branży SRK, bo to będzie ono zlecone w osobnym postępowaniu wykonawcy robót budowlanych. Nie jest to wymóg uzasadniony koniecznością oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

Limit waloryzacji wynoszący 10% wynagrodzenia łącznie w całym okresie realizacji umowy, podobnie jak w przetargu na połączenie LK142 Tychy – Katowice, powoduje, że waloryzacja jest pozorna i powoduje poważne zachwianie równowagi ekonomicznej stron umowy na niekorzyść wykonawcy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią odwołania.

2023.01.19-KIO-ZOPI-p-ko-PKP-PLK-LK-189-i-132-Zabrze-Bytom-odwolanie.pdf (133 pobrania )