Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów złożył 16 stycznia odwołanie na przetarg PKP PLK S.A. pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142”.

Główne zarzuty dotyczą:

  • braku jednoznacznego i wyczerpującego opisu oczekiwań inwestora,
  • postanowień warunków realizacji zamówienia naruszających zasady współżycia społecznego i równowagę stron umowy,
  • klauzuli waloryzacyjnej uniemożliwiającej zapewnienie ekwiwalentności świadczeń stron umowy.

Wybrane szczegóły uzasadnienia:

  • Postanowienie specyfikacji „Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do (…) dostarczenia Zamawiającemu innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych.” oznacza, że ubiegający się o zamówienie nie jest w stanie oszacować, ile dokumentów będzie musiał przygotować.
  • Żądanie zamawiającego, by wykonawca w ramach nadzoru autorskiego zobowiązał się do opracowania dokumentacji projektowej zamiennej w przypadku zaistnienia zmian istotnych nie ma umocowania w Prawie budowlanym, które mówi, że taka sytuacja może dotyczyć jedynie stwierdzenia wadliwości dokumentacji.
  • Obarczenie wykonawcy ryzykiem ustalenia i prawidłowego wykorzystania opracowań, dokumentów i informacji, będących w posiadaniu zamawiającego lub spółek z nim powiązanych, a ponadto żądanie ponoszenia kosztów uzyskania takich materiałów jest przykładem wykorzystania pozycji dominującej, wbrew zasadom współżycia społecznego.
  • Limit waloryzacji wynoszący 10% wynagrodzenia łącznie w całym okresie realizacji umowy, który ma wynieść 32 miesiące, a przy skorzystaniu z prawa opcji 56 miesięcy, powoduje, że waloryzacja jest pozorna i powoduje poważne zachwianie równowagi ekonomicznej stron umowy na niekorzyść wykonawcy.

Dlaczego odwołanie?

ZOPI składa odwołania jako organizacja pracodawców, zrzeszająca podmioty prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie projektowania i nadzorowania realizacji inwestycji. Związek korzysta w ten sposób z uprawnień jakie daje wpisanie przez Prezesa UZP na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią odwołania.

20230116-KIO-ZOPI-p-ko-PKP-PLK-Odwolanie-LK142.pdf (213 pobrań )