Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów wniósł do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od dokumentów zamówienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad rozbudową połączenia między Katowicami i Jaśkowicami. Projekt pod nazwą „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” ma być zrealizowany w ramach programu „Kolej +” do 2029 roku.

 

Większość zarzutów w odwołaniu dotyczy zapisów dokumentacji identycznych z tymi, które były niedawno przedmiotem rozstrzygnięcia KIO w przypadku odwołań ZOPI od poprzednich przetargów PKP PLK SA. W orzeczeniu z 03.02.2023 r. KIO nakazała zamawiającemu modyfikację specyfikacji, zgodnie z żądaniami odwołania. Dotyczyło to:

 • wskazania w sposób wyczerpujący listy dokumentów, których zamawiający będzie żądał od wykonawcy,
 • zastrzeżenia, że warunkiem żądania przez zamawiającego opracowania dokumentacji projektowej zamiennej przez wykonawcę będzie obiektywna niemożliwość zrealizowania dokumentacji pierwotnej,
 • wykreślenia odpowiedzialności wykonawcy za prawidłowe ustalenie informacji pochodzących od zamawiającego i jednostek powiązanych oraz wyraźnego wskazania, że obowiązek poniesienia przez wykonawcę kosztów uzyskania informacji nie dotyczy informacji uzyskiwanych od zamawiającego,
 • zobowiązania zamawiającego do kierowania wezwania do podjęcia czynności nadzoru w godzinach 8:00 – 16:00 w dniu roboczym bez żądania reakcji wykonawcy w ciągu 1 godziny,
 • uzupełnienia OPZ o informacje dotyczące ilości nieruchomości, które wymagają przeprowadzenia procedury podziału oraz wskazanie ilości punktów granicznych działek ewidencyjnych, dla których geodeta powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

 

W odpowiedzi na odwołanie zamawiający wprowadził w SWZ również zmiany jeszcze przed posiedzeniem Izby. Dotyczyły one:

 • zawarcia w OPZ jednoznacznych założeń w kwestii rodzaju przeznaczonych do zaprojektowania urządzeń stacyjnych,
 • dodania wyczerpujących informacji w kwestii ewentualnej konieczności zaprojektowania Linii Potrzeb Nietrakcyjnych i wymagań w tym zakresie.

 

Ponieważ w dokumentacji przetargowej na projekt linii kolejowej nr 140 Zamawiający zawarł zapisy takie same jak poprzednio, bez wprowadzenia zmian nakazanych przez KIO oraz wprowadzonych w SWZ w odpowiedzi na zapytania, ZOPI zdecydował zaskarżyć je ponownie. W odwołaniu znalazły się również nowe zarzuty i żądania:

 • określenia liczby hektarów powierzchni, które wymagają sporządzenia mapy do celów projektowych,
 • postanowienia, że po wykonaniu przez wykonawcę programu badań podłoża gruntowego oraz projektu robót geologicznych, zamawiający będzie zobowiązany do uzyskania zgód osób trzecich na wejście pracowników wykonawcy na teren ich nieruchomości oraz do ponoszenia kosztów związanych z uzyskaniem powyższych zgód, jak również zgód na zamknięcia torowe,
 • wprowadzenie częściowych (comiesięcznych) płatności za wykonane i odebrane prace związane z Opracowaniem dokumentacji badań podłoża gruntowego i geologiczno-inżynierskiej,
 • uzupełnienie dokumentacji o Tabelę Elementów Rozliczeniowych dla rozliczenia prac geologicznych.

 

20230224-ZOPI-p-ko-PKP-PLK-Odwolanie-LK140.pdf (147 pobrań )