W związku ze złożonym 6 lipca 2020 r. przez ZOPI odwołaniem do KIO na treść SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla budowy obwodnicy Limanowej oraz obwodnicy Nowego Targu” 31 lipca 2020 r. odbyły się negocjacje z GDDKiA. Zamawiającego reprezentowali przedstawiciele Centrali GDDKiA oraz Oddziału Kraków.

Zaprezentowana przez ZOPI kilkugodzinna argumentacja zgłoszonych postulatów zaowocowała wypracowaniem rozwiązań kompromisowych, satysfakcjonujących obie strony w stopniu uzasadniającym cofnięcie odwołania. Przenegocjowane zostały wszystkie zakwestionowane postanowienia umowy oraz zapisy warunków udziału i kryteriów oceny ofert.

Spośród 17 zarzutów dotyczących postanowień umowy, Zamawiający dokonał zmian w mniejszym lub większym stopniu w przypadku 15 zarzutów, do najważniejszych uzgodnień należą:

 • wprowadzenie przejrzystych zasad realizowania płatności częściowych na rzecz Wykonawcy,
 • podniesienie limitu waloryzacji w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy,
 • dookreślenie sposobu liczenia terminów realizacji umowy,
 • wprowadzenie uprawnienia Wykonawcy do żądania dodatkowych kosztów poniesionych w związku z koniecznością utrzymania zabezpieczenia w przypadku wydłużenia etapu II umowy o ponad 3 miesiące,
 • doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy i zapewnienie mu dłuższych terminów ich realizacji,
 • dookreślenie czasu trwania przerwy w realizacji umowy, uprawniającej Zamawiającego do odstąpienia od umowy,
 • wyłączenie możliwości tylko jednokrotnej zmiany personelu,
 • modyfikacja postanowień dotyczących zmian umowy, dopuszczająca w określonych przypadkach nie tylko zmianę terminu, ale także zmianę wynagrodzenia,
 • waloryzacja wynagrodzenia w przypadku polecenia zmiany,
 • wprowadzenie możliwości odmowy dokonania odbioru jedynie w przypadku stwierdzenia wad istotnych,
 • modyfikacja uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy,
 • wykreślenie uprawnienia Zamawiającego do odmowy przyjęcia prac zrealizowanych na poziomie niższym niż 75% w przypadku odstąpienia od umowy.

W odniesieniu do warunków udziału i podkryteriów:

 • w pkt 7 IDW – wykreślono konstrukcję kablobetonową i zastąpiono to wymogiem dłuższego przęsła (min. 50 metrów) oraz dopuszczono doświadczenie w opracowaniu lub sprawdzeniu dokumentacji STEŚ-R lub STEŚ i KP, przy czym STEŚ i KP mogły być realizowane w odrębnych zadaniach,
 • w pkt 19 IDW: dopuszczono dokumentacje wykonane wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przy czym dokumentacja z okresu 5 lat jest dodatkowo punktowana, dopuszczono doświadczenie w opracowaniu lub sprawdzeniu dokumentacji STEŚ-R lub STEŚ, wykreślono konstrukcję kablobetonową i zastąpiono to wymogiem dłuższego przęsła (min. 50 metrów).

Powyższy sukces negocjacyjny utwierdza ZOPI w przekonaniu o słuszności podejmowanych inicjatyw i istnieniu potrzeby kreatywnego dialogu pomiędzy wszystkimi stronami inwestycji infrastrukturalnych w celu ich usprawnienia i podniesienia poziomu świadczonych usług.