Wczoraj zapadł wyrok w sprawie odwołania ZOPI w postępowaniu GDDKiA „Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń, odcinek 2 od węzła Emilianowo do węzła Solec”. KIO w całości uwzględniło odwołanie ZOPI przyznając m.in., że zapis w WSK dot. kary umownej za dochowanie Kamienia Milowego nr 1 jest dyskryminujący dla firm projektowych (projektantów) i nieproporcjonalny do potrzeb zamawiającego.

Argumentacja ZOPI wskazująca na praktykę przerzucania kar na podwykonawców przekonała KIO, że klauzula 4.4 nie zabezpiecza projektanta przed taką praktyką, a klauzula dotycząca zabezpieczenia na poczet naliczonych kar umownych nie działa na korzyść projektanta, będącego wykonawcą Kamienia Milowego nr 1. Nie przekonała KIO natomiast argumentacja zamawiającego, że wykonawca chcąc uniknąć wysokich kar za zwłokę w wykonaniu Kamienia Milowego nr 1 (w sytuacji, gdyby kara była naliczana od wartości prac objętych Kamieniem Milowym nr 1) mógłby w ofercie zaniżać wartość prac projektowych tak, by kary tak naliczane były marginalne.

W rezultacie odwołania ZOPI i wyroku KIO, GDDKiA musi zmienić treść klauzuli 8.8. pkt I lit b, w taki sposób, by kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania Kamienia Milowego nr 1 obliczana była od wartości wynagrodzenia Wykonawcy za element zryczałtowany oznaczony w Wykazie Płatności nr II, tj. Dokumenty wykonawcy.

Pełna treść odwołania znajduje się tutaj.