Jerzy Szot

                  

Jestem absolwentem Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej o specjalności zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Ukończyłem również studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie finansami firmy w Krakowskiej Szkole Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Od 1996 r. do dnia dzisiejszego pracuję w zawodzie jako inżynier i menadżer, zajmując się przygotowaniem, realizacją i nadzorowaniem inwestycji infrastrukturalnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, transportu drogowego, kolejowego oraz paliw gazowych.

Karierę zawodową rozpoczynałem jako Asystent projektanta, później Projektant, Koordynator, Dyrektor ds. przygotowania Inwestycji i Wiceprezes Zarządu, projektując i budując setki kilometrów kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz kilkadziesiąt oczyszczalni ścieków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na terenie całej Polski. Uczestniczyłem w pozyskiwaniu środków z funduszy przedakcesyjnych takich jak PHARE, ISPA, SAPARD, PROW na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, a po wejściu Polski do Unii Europejskiej z Funduszu Spójności i EFRR oraz Mechanizmu Norweskiego.
Posiadam praktyczną znajomość realizowania Umów zgodnie z Warunkami Kontraktowymi zalecanymi do stosowania przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC oraz w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych, które wprowadzone zostało w Polsce w 1995 r., a więc towarzyszy mi od początku mojej kariery i nieustannie zaskakuje.

Jestem Biegłym z listy Wojewody Małopolskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko (nr uprawnień 140/2000) i w zakresie postępowania wodnoprawnego (nr uprawnień
141/2000).

Od 2015 r. pełnię funkcję Dyrektora Zarządzającego w jednej z największych firm inżynieryjnych w Polsce i zajmuję się zarządzaniem i nadzorowaniem rządowych inwestycji infrastrukturalnych w kraju
i zagranicą.

Władze

ZARZĄD ZWIĄZKU

Anna Oleksiewicz
Prezes Zarządu

Piotr Skura
Wiceprezes

Jerzy Szot
Wiceprezes

Adam Białachowski
Pełnomocnik Zarządu ds. odbudowy Ukrainy

RADA ZWIĄZKU